Lyckad påverkan!

Göteborgs Stad håller på att redigera sin riktlinjer för anhörigstöd. Det visste vi, för vi prenumererar på stadens nämndhandlingar. Den 27 april skulle kommunstyrelsen ta upp ärendet. På hemväg från Anhörigas Riksförbunds årsmöte skrev en av våra styrelseledamöter en skrivelse där hon kommenterade vad vi tyckte om riktlinjerna:

Läs brevet här!

Beslutet om riktlinjer för anhörigstöd bordlades och idag fick vi följande brev från en stadssekreterare:

Läs här!

bildbanksillustrationer, clip art samt tecknat material och ikoner med mänskliga händer klappar. folk publiken applåderar för att gratulera framgång jobb. handen tummen upp. affärsteam jublande och ovationer vektor koncept - fira

Göteborg Stads nya nämndorganisation 2021

1 januari 2021 försvinner de tio stadsdelarna i Göteborg. De ersätts av sex förvaltningar:

Förvaltningen för funktionsstöd

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Nordost

Här kan du läsa om den nya organisationen

Ny nämndorganisation 2021

Kommunfullmäktige beslutade i november 2019 att staden ska lämna stadsdelsorganisationen för att 2021 gå över till facknämnder. Även social resursnämnd som haft som uppdrag att stödja stadsdelarna med verksamheter och kompetens på det sociala området försvinner 2021.

Stadsdelarna och social resursförvaltning avvecklas och försvinner alltså den 1 januari 2021. Idag arbetar cirka 24 000 medarbetare i dessa elva förvaltningar. Istället skapas sex nya nämnder som tar över det mesta av verksamheten som idag finns i stadsdelarna och social resursförvaltning. De sex nya nämnderna är:

  • Nämnden för funktionsstöd
  • Socialnämnden Centrum
  • Socialnämnden Hisingen
  • Socialnämnden Nordost
  • Socialnämnden Sydväst
  • Äldre samt vård- och omsorgsnämnden

Frågor och svar inom socialtjänst

Under ”Frågor och svar”, på Socialstyrelsens hemsida finns det nu information som vänder sig till anhöriga, se länk nedan under rubriken Anhöriga (du som vårdar en närstående), längst ned i informationen.

Frågor och svar

Anhörigföreningen önskar en fin sommar!

Som sommaren visat sig hittills verkar det bli lite både och – dvs lite regn och lite sol, precis så som livet ofta är!

Vi i styrelsen ser fram emot att ses igen i höst! I maj hade vi en workshop kring vad vi kan och vill i föreningen, det vi kom fram till där bygger vi vidare på. Vi kommer att ha ett antal arbetsgrupper; Medlemsaktiviteter, Påverkan, Marknadsföring och sociala medier, Erfarenhetsgrupper och Nätverkande.

Intresserad av att vara med i en arbetsgrupp? Välkommen att höra av dig!

Välkommen också till höstens samtalscaféer den sista torsdagen i månaden!

En fin sommar önskar

Styrelsen Anhörigföreningen Göteborg

My och Karin från Funktionsrätt Göteborg hör av sig!

i minns väl My och Karin från Funktionsrätt Göteborg som gästade vårens sista medlemsmöte?  De gav oss riktigt intressant information om hur man som medborgare kan komma i kontakt med Göteborgs kommun med synpunkter, klagomål mm. Nu hör de av sig igen, denna gång för att ge våra medlemmar möjligheten att åter kunna påverka kontaktytan med kommunen. De skriver så här:

Tack ännu en gång för senast! Mötet med er gav oss nya perspektiv på hur kommunens verksamheter hanterar klagomål och kritik. Vi använder oss kontinuerligt av era reflektioner och tankar.

Som ni vet skriver jag och Karin en lägesrapport om hur stadens synpunktshantering fungerar. Rapporten kommer ut i slutet på 2018. Vi har intervjuat många tjänstemän och politiker, men nu är det dags att höra mer om ”vanligt folks” erfarenheter av att lämna klagomål och framföra kritik till olika kommunala verksamheter.

Vi har gjort en frågelista med fem frågor som ligger på projektets hemsida. Vi behöver nu lite hjälp att få ut frågelistan till alla medlemmar i Anhörigföreningen. Därför undrar vi om vi skulle kunna få publicera en text med hänvisning till frågelistan i ert nästa nyhetsbrev?

Så här är vi – ta möjligheten att ge synpunkter som My och Karin kan ta med i sin rapport genom att svara på de fem frågorna i deras lista.

Klicka här  för att komma till listan!

SIP betyder samordnad individuell plan

Den 15 mars föreläste Elisabet Hurtado Lundberg från NSPHiG på Anhörigcenter i Centrum om SIP – Samordnad Individuell Plan.

SIP är ett arbetssätt för samordning mellan huvudmän (kommun och landsting) och brukare (närstående). Dels för att organisera vård och stödinsatser och dels för att mötas för att dela med sig av sina kunskaper, behov och resurser.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Personen själv ska samtycka till att planen upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.

Det är situationen och personens behov som styr vilka som ska delta.

All anställd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns.  Även anhörig kan ta initiativ och kan delta, om den närstående själv vill det.

 

Länk till Socialstyrelsens Frågor och Svar om SIP

Här är en webbutbildning för dig som vill veta mer

 

 

Juristhjälp

Visste du att när du är medlem i Anhörigföreningen Göteborg är du också medlem i Anhörigas Riksförbund och då har du tillgång till juristhjälp!

Erik Ward träffas varje torsdag 13-16.30 på telefon 0708-285486

 

Rapport från en lokalförening

Händer det något i vår förening? Javisst! Här kommer en rapport från Anhörigföreningen Göteborg om våra aktiviteter under en dryg vecka i skiftet oktober/november.

Måndag: Idag var det möte i SU-psykiatrins Inflytanderåd där Jaana representerar oss. Inflytanderådet har fem möten per år. Det leds av verksamhetssamordnare inom psykiatrin och deltagare är brukarföreningarna. Vi är medlemmar och är med för att lyfta anhörigperspektivet.

På kvällen var Lena E på en föreläsning på Majornas bibliotek.  Rubriken på föreläsningen var ”Att leva med ångest och självskadebeteende”. Elena Orrlöv berättade om den inre stress som gav henne ångest första gången i tonåren och ledde till flera självskadebeteenden.
Lena E berättade om Anhörigföreningen och såg till att biblioteket fick våra broschyrer

Tisdag: På dagen hade Bibi, Per Johan och jag arbetsmöte på Anhörigcenter på Kapellplatsen inför förändringar i styrelsen och tankar inför framtiden. Så bra att vi får använda Anhörigstöds lokaler för våra möten!

På kvällen var det föreläsning i vardagsjuridik på Studieförbundet Vuxenskolan. Föreläsningen var en del av kursen ”Vad händer min son/dotter när jag inte längre finns”. Tre medlemmar går kursen och flera andra medlemmar lyssnade på föreläsningen. Anhörigföreningen var en av medarrangörerna och vi hade med oss broschyrer och rollup och talade om föreningen.

Onsdag: På förmiddagen deltog Bibi i ett uppföljningsmöte efter en utbildningsdag som ägde rum den 16/10 och där temat var sekretess och samverkan. Psykiatri psykos hade bjudit in samverkansparter inom kommun och landsting för att underlätta frågor som rör anhöriga. Anhörigföreningen och IFS fick lägga grunden för dagens teman med berättelser ur medlemmars liv och svårigheter i kommunikation med psykiatrin. Det var andra heldagen på tema samverkan och på uppföljningsmötet diskuterades hur fortsättningen ska se ut.

Torsdag: På eftermiddagen hade vi styrelsemöte i föreningen med rapportering från arbetsgruppen.

Senare på dagen föreläste Bibi och Jerker, som är anhörigkonsulent i västra Göteborg, i en undersköterskeutbildning på temat ”Anhörigas betydelse i vården”. Bibi och Jerker inbjuds regelbundet till utbildningen och deras medverkan är mycket uppskattad bland eleverna, för vissa blir det ett nytt sätt att tänka!

På kvällen samma dag var jag på Sahlgrenska sjukhusets Strokeenhet för att medverka i del fyra av deras strokeutbildning, tema ”Anhöriga”. Utbildningen ges två gånger om året och Anhörigstöd, Anhörigföreningen, Strokeföreningen och Hjärnkraft får berätta om vilket stöd som finns för anhöriga. Stort intresse och bra gensvar.

Måndag: Den här dagen startade Kulturvecka i Centrum och vi hade fått ett tiotal biljetter till invigningen, som ägde rum på Göteborgsoperans lilla scen. Stadsdelsnämndens ordförande Anna Sibinska invigde och sedan sjöng opera och- musikalsångerskan Åsa Fång om ”Edith Piaf och kärleken”. Fantastiskt framförande och vi njöt i fulla drag!

 

 

 

 

Tisdag: På kvällen var jag inbjuden till en anhörigträff på APIH i Högsbo. APIH är en öppen- och slutenavdelning inom Psykiatri Psykos. Ett tjugotal anhöriga kom, personalen presenterade sig och sin verksamhet och jag talade om Anhörigföreningen och om det stöd som kommunen erbjuder anhöriga. Vi avslutade med filmen ”Vem hjälper dem som hjälper?” och fick en väldigt bra diskussion. En lyckad kväll och kanske fler medlemmar?

Många möten, många tillfällen att lyfta anhörigfrågan som på senare tid fått en allt större aktualitet och som allt oftare dyker upp i olika sammanhang inom kommun och landsting. Föreningen växer och vi ser att det finns ett väldigt stort behov. Så roligt, men också en stor utmaning.  Vi har flera aktiva medlemmar, men vi behöver vara ännu flera!

Vill du vara med?

Det kan handla om att uppdatera hemsidan, att skriva på Facebook och Twitter, att hjälpa till med administrativa uppgifter, att representera föreningen i olika sammanhang eller att bidra praktiskt vid medlemsmöten och andra föreningsaktiviteter. Vi välkomnar även dig som kanske vill skriva insändare, bidra till samhällsdebatten eller kanske har du en annan idé?

Du kommer att möta andra engagerade människor som liksom du har erfarenhet av att vad det innebär att vara anhörig.

Välkommen att höra av dig!

Lena Hultén

Anhörigföreningen Göteborg

info@anhoriggbg.se eller 0735-28 98 28

 

 

Öppet hus för anhöriga

Så stod det på inbjudan som gick ut till anhöriga till patienter på APIH, Avancerad Psykiatri i Hemmet. Enheten är en integrerad öppenvårdsmottagning och slutenvårdsavdelning (SLÖP) inom
Psykiatri Psykos/Sahlgrenska Universitetssjukhuset. De arbetar utifrån vårdprogrammet Integrerad
Psykiatri där alla patienter får en case manager.

Anhörigföreningen var inbjuden att berätta om föreningen, och ett tjugotal anhöriga var där. Personalen hälsade välkommen och kuratorerna berättade om de olika behandlingsmetoder som avdelningen har och som alla syftar till en god rehabilitering och återhämtning.

Jag fick berätta om Anhörigföreningen och det kommunala Anhörigstödet (som inte alla kände till). Vi tittade på filmen ”Vem hjälper den som hjälper?”, en kort film om bemötande inom psykiatrin. Filmen gav en bra diskussion kring bl a sekretess och boendestöd.

Det var en givande träff som förhoppningsvis gav anhöriga nya kunskaper och energi. Kanske också några nya medlemmar i föreningen…