HSO Göteborg

Anhörigföreningen Göteborg är medlemmar i HSO Göteborg (Handikappföreningarnas samarbetsorgan).  46 föreningar ingår i nätverket och vi är med för att få kunskap och för att i ett större sammanhang vara med och påverka stadens politiker och tjänstemän. Två gånger per termin deltar vi i representantskapsmöten. Representantskapsmötena är HSO:s högsta beslutande organ mellan årsmötena och de ger oss tillfälle att utbyta angelägen information och diskutera aktuella funktionshinderfrågor.

Inför årets sista möte den 14 november har vi fått följande frågor att diskutera i vår förening och sedan ta med oss till mötet:

Vilket stöd  vill vi ha från HSO? Vilka utbildningar  har vi behov av?

Vi ber dig tänka efter vad DU skulle vilja ha! Låt tanken sväva och hör sedan av dig till oss!

Uppe till vänster i inlägget finns en penna, klicka där så kommer du till kommentarsfältet! Skriv där och vi tar med oss det till mötet! Tack på förhand!

Möte med NAG (Nätverket Anhörigkonsulenter i Göteborg)

Idag var Mats och jag i Angered för att prata om anhörigföreningen vid ett nätverksmöte som Göteborg Stads Anhörigkonsulenter anordnar några gånger per termin.

Vi berättade om föreningen, dess mål och syften och våra intressegrupper; Medlemmar och medlemmars väl, där vi försöker ta hand om våra medlemmar, Påverkan och intressepolitik, där vi just nu arbetar för att skapa ett kommunalt anhörigråd, Kommunikation och marknadsföring, där vi jobbar med hemsida, facebook och en ny broschyr, Sponsring, Nätverkande och Samtalsgrupper.

Mats berättade om mansgruppen och hur de arbetar. Gruppen tar gärna emot fler deltagare och Mats uppmanade konsulenterna att sprida informationen om att mansgruppen finns. Vi passade också på att berätta om vår nystartade samtalsgrupp som Bibi leder.

Tack för att vi fick komma och tack för god samverkan!

Här kan du läsa mer om samtalsgruppen för män

Möte i Inflytanderådet SU Psykiatri Affektiva

Inflytanderådet ingår i Anhörigföreningens intressegrupp Nätverkande. Den här gången träffade ett antal brukarföreningar och vi Psykiatri Affektiva.

Information från föreningarna

Anhörigföreningen informerade om att vi arbetar för att bilda ett kommunalt råd för att bevaka kommunens riktlinjer för anhörigstöd. Ingående parter blir bl.a. NSPHiG, Svenska Kyrkan samt lokala politiker.

Vi kommer också att medverka vid en utbildningsdag för alla kuratorer i SU-psykiatrin och i samarbete med kommunens anhörigkonsulenter. Avsikten är att kommun och sjukvård skall komma lite närmare varandra i frågan.

SPES (Suicidprevention efterlevandestöd) och SPIV (Suicidprevention i väst) har haft en fullspäckad vecka med invigning på Stora Teatern av ”Steg för livet”. Det finns en informationsfilm på ca 5 min. som man kan ta del av. Den 10 september inföll suicidpreventiva dagen med information i Nordstan och Domkyrkan. Man höll en manifestation över de som suiciderat under 2015, totalt 1 552 personer. Ett ljus för varje individ tändes och collage av bilder på de avlidna, sammanfogade i en quilt visades. Man har utökat samarbetet med polisen, särskild den grupp som har ansvaret för att informera närstående efter suicid. En ny telefonjour – Mind – en ”självmordslinje” har startat i Stockholm och Göteborg.

IBIS (Intresseföreningen bipolär sjukdom) har uppmärksammat barnperspektivet i samarbete med barnombuden inom Psykiatri Affektiva. Man har tagit fram en barnbok och en frågelåda som kan användas till stöd för arbete med barnen efter att en förälder har suiciderat.  IBIS vill också uppmärksamma anhörigas situation och föredraget ”Bipopulär” med Hasse Brontén på Stadsbiblioteket den 6 oktober kl. 17.00, Hörsalen.

IFS (Intresseföreningen för schizofreni) kommer att delta i konferensen Psykisk (O) Hälsa VÄST den 27 september i Eriksbergshallen.

Information från Psykiatri Affektiva

Inom Psykiatri Affektiva har man tagit upp frågan om ett utökat samarbete med brukarföreningarna. Enhetscheferna öppnar nu för möjligheten ha ett uppdaterat informationsmaterial i väntrummen. Genom att mejla direkt till respektive enhetschef kan man komma överens om hur och när material skall distribueras till mottagningen.

Inflytanderådet har planerat en arbetsgrupp gemensamt som skall ta fram förslag till en ny vårdplan. Ingen av de berörda från psykiatrin var dock närvarande och frågan flyttades till nästa Inflytanderåd

Samverkansmöte

Anhörigföreningen Göteborg deltog i Anhörigstöd i Centrum/Majorna-Linnés samverkansmöte den 18 april. Föreningen representerades av Jaana Laitala och här är hennes sammanfattning av mötet:

Tre anhörigkonsulenter, representanter för Parkinsonföreningen,  Neuroförbundet, Strokeforum, HSO brukarstödscentrum, Anhörigföreningen Göteborg, Dagverksamheten för dementa samt en kurator från Sahlgrenska deltog i mötet. Samverkansgruppen har som ambition att involvera fler yrkeskategorier som möter anhöriga i olika sammanhang, t ex hemtjänstpersonal, boendestödjare och diakoner.Gruppen träffas en gång per termin för att byta erfarenheter och tillsammans reflektera över hur man kan förbättra samarbetet med anhöriga och stödet till dessa. Till hösten kommer samverkansgruppen träffas under lite andra former, det kommer att ske i form av Öppet Husmöten, några datum är inte bestämda än

Information om att det finns stöd till anhöriga når inte alltid  ut. I vården kan det bero på att belastningen är hög och de anhöriga ofta hamnar i skymundan. Det finns också problem med vuxna barn som inte vill att anhöriga ska vara involverade. Då kan sjukvården inte göra så mycket på grund av sekretessen. Detta orsakar ofta oro och psykisk ohälsa hos de anhöriga. Det finns en grupp människor som själva har en sjukdom/funktionsnedsättning eller annan problematik och som samtidigt är anhöriga. Det är en viktig målgrupp och jag föreslog en mötesdag kring anhörigstöd för dessa personer.

Anhörigstödet på Hisingen informerade om att de ska skicka ut en enkät till anhöriga för att kartlägga vilka behov och önskemål det finns kring anhörigstöd.

Under mötet kom upp en del datum för aktiviteter inom Anhörigstöd i Centrum/Majorna-Linné. Här är några

  • Demensutbildning för anhöriga och övriga intresserade börjar i maj
  • Patientnämnden informerar om sitt arbete 19/9
  • Sommarcafé 29 juni 11-13 och 17 augusti 11-13
  • Öppet hus 14/9 14-16.30
  • Anhöriggrupp för personer som är anhöriga till personer psykisk ohälsa 13/9
  • Nationella anhörigdagen 6/10 på stadsbiblioteket
  • Överläkare inom psykiatri Ibetsan Lundgren samtalar 27/10

Till sist några personliga reflektioner:

Det är positivt att man börjar se och värdesätta det enorma arbete anhöriga gör för sina närstående. Det känns glädjande att professionella vill ta del av de anhörigas kunskaper och erfarenheter. Det är viktigt att som  anhörig ta hand om sig själv och vara observant på sitt eget mående och ge sig själv lite andrum ibland från omsorgen. Många bär en stor börda men det är och ska vara frivilligt att hjälpa sina närstående. Samhällets resurser måste fungera så väl att de anhöriga får det stöd och den hjälp de behöver. Anhörigstödet varierar beroende var man bor, men ambitionen är att det ska vara likadant överallt.

 

 

 

Möte i NSPHiG

Den 11 april hade NSPHiG ett föreningsmöte. Ett tjugotal personer deltog. Vår förening representerades av Per Johan Ekelöf.

Man förde en diskussion om “Peer Support” (“Personlig egenerfarenhets- resurs” eller “kamratstöd”). Det finns ett stort intresse i såväl den psykiatriska vården som inom kommunerna för att använda sig av Peer support och bygga upp en verksamhet i Sverige där människor med egna erfarenheter kan arbeta som stödjare inom vården. Studier visar att patienter som möter en patientstödjare som har liknande erfarenheter bakom sig får ökat hopp om möjlig förbättring, vilket har lett till färre inläggningar och kortare vårdtider. Fyra landsting har valts ut som piloter, varav Västra Götalandsregionen är ett. Västra Götalandsregionen är först med att starta en tolvdagars Peer supportutbildning om 3×4 dagar. Den börjar den 25 april.Man söker fler personer för anställning.

Den 26 maj anordnar NSPHiG en presentation av konceptet. Medemsföreningarna bjuds in att presentera sin förening, så även vår förening!

Föreningen Hjärnkoll, som är en förening inom NSPHiG rapporterade att de hade ett bokbord på Vetenskapsfesitvalen i Nordstan den 17 april och att man kommer även att delta i Kulturfestivalen den 16 – 21 augusti.

Inom NSPHiG pågår en politikerutfrågning, två partier har redan frågats ut och den 12 maj är det Moderaternas tur att bli grillade.

Per Johan beskrev Anhörigföreningens  samarbete med Psykiatri Psykos i deras projekt om att öka anhörigfokus och den diskussion som pågår om en möjligheten att Anhörigföreningen tillsammans med andra föreningar med regelbundenhet bemannar en särskild ”anhöriglokal” på psykvården i Mölndal.
Nästa NSPHiG-möte äger rum den 20 maj

IMG_4880

 

Möte med SU-Psykiatrins Inflytanderåd

Ethel representerade Anhörigföreningen Göteborg på Inflytanderådets möte den 30 mars. Den här gången träffades både Psykiatri Psykos och Psykiatri Affektiva i ett gemensamt möte som görs en gång per termin. Mötet började med information från de olika brukarföreningarna.

Information från Psykiatri Psykos

Värdebaserad vård – Psykiatri Psykos är inne i projektfasen, vilket innebär att man tar fram mått på verksamhetens resultat sett ur ett patientperspektiv. Patientens värdering av resultatet skall på sikt styra utvecklingen av vården. Viktigt att man beaktar det individuella perspektivet så att vården inte blir helt igenom standardiserad.

Information från Psykiatri Affektiva

Psykiatri Affektiva blev ju en verksamhet i juli förra året. Under hösten har arbetet med att skapa en ledningsstruktur pågått och varit framgångsrikt. En viktig uppgift för denna grupp är att skapa täta samband mellan utskrivning och tid i öppenvården. Detta sker genom att patienten får en tid i handen när hen skrivs ut.

Inbjudan till samarbete i att ta fram en strategi för brukarsamverkan kommer på nästa Inflytanderåd den 18 maj.

Psykiatri Affektiva har fått i uppdrag att starta en ny specialistmottagning för svår stressrelaterad psykisk ohälsa för hela Västra Götaland. Mer information om detta på nästa Inflytanderåd den 18 maj.

Närstående och anhörigfrågan.

Ethel tog upp frågan. Man behöver definiera och sätta fingret på vad som är problemet med samspelet personal och anhöriga. Ofta är man som anhörig den som bär sin närståendes problem och situation och tenderar därför att bli en krigare.

Personal gömmer sig ibland bakom sekretessen. Psykiatri Psykos har påbörjat ett arbete med att utveckla samarbetet med anhöriga. I det arbetet är Anhörigföreningen involverad.

Flera föreningar har verksamhet riktad till anhöriga. Om man lyssnar på deras erfarenheter så blir man förvånad. Gemensam nämnare är bemötande som brister.

Hur ändrar man på detta? I arbetet med anhöriga går det att arbeta även om patienten är negativ. Det går att gå andra vägar med information på olika sätt.

Second opinion kan vara en väg att väga upp läkarens auktoritet. HSL ändrades 1 januari och ger nu rätt till detta.

Ethel tar upp att man som anhörig bär ett tungt lass och att bli utestängd blir svårt att hantera. Man kan ju ge stöd till anhöriga även om man inte blandar in patientens sekretessbelagda uppgifter.

Att vården samarbetar med alla anhöriga där patienten sagt ja är ett första mål.

Ethel undrar hur många föreningar som har ett särskilt uttalat anhörigperspektiv och genom handuppräckning visar det sig att alla har det. Ethel föreslår att man samlas kring frågan över föreningsgränserna.

Hjälp till stödpersoner

Ethel tar upp att man behöver ha kunskaper för att ge rätt stöd. Mind har en självmordslinje där man ger utbildningsdagar innan man börjar arbeta. SPEC har kurs i psykisk livräddning. Det påpekades att den offentliga vården lever under andra omständigheter än föreningarna och har ett mycket omfattande system för stöd som föreningarna saknar. Därför behöver föreningarna bygga upp egen kunskap kring hur man skall utveckla sina egna stödstrukturer.

 

 

Möte med Inflytanderådet

Den 17 februari representerade Ethel Anhörigföreningen Göteborg på SU-psykiatrins Inflytanderåd. Inflytanderådets möten är numera uppdelade mellan Psykiatri Affektiva och Psykiatri Psykos. Den här gången var det Psykiatri Affektivas tur.

Några intressanta punkter från mötet:

Behandlingshem

Finns möjligheter att få beviljat placering på behandlingshem? Ja, det finns ett politiskt fattat beslut i VGR om att medborgare själva kan välja vårdgivare. Detta kräver att berörd patient själv inkommer med önskemål om till exempel ett specifikt behandlingshem och sedan ska behandlande läkare avgöra om behandlingshemmet är lämpligt för patienten, hur länge han/hon behöver vård och om vårdgivaren kan ansvara för eftervård. Dessutom krävs att behandlingshemmet har ett gällande avtal med något landsting/region i Sverige. Det är denna punkt som lett till praktiska svårigheter för närvarande. SU/VGR har inga egna avtal, men har i praktiken använt sig av så kallade hängavtal som Region Skåne haft med fler behandlingshem och dessa avtal sades upp av Skåne i höstas. Temporära avtal har tagits fram för att säkerställa att patienter som har pågående vård på behandlingshem ska kunna färdigvårdas, men för nya patienter är dessa avtal inte aktuella. Potentiellt berörda patienter behöver därför själva skaffa sig information om annat landsting/region eventuellt har gällande avtal med behandlingshem som i så fall skulle kunna vara aktuella. När det gäller patienter med ätstörningsproblematik så bedömer SU att fullgott alternativ numera finns inom VGR. För patienter med emotionellt instabil personlighetssyndrom (borderline)/självskada så pågår för närvarande planering av utökade resurser där målsättningen är att så småningom kunna erbjuda en fullvärdig vård där även dagsjukvård och heldygnsvård ska finnas.

Former för inflytande

Tre förslag om ytterligare möjliga former för inflytande diskuterades: brukarrevision, deltagande på utbildning för verksamhetens personal samt deltagande på verksamhetsledning. Intressanta förslag som kommer att följas upp under våren.

Värdebaserad vård

Psykiatri Affektiva bedriver för närvarande verksamhetsstyrning med hjälp av värdebaserad vård för två patientgrupper: bipolär sjukdom respektive ätstörningar. En viktig del av värdebaserad vård är att vården bland annat ska följas upp utifrån patientrapporterade utfalls- och erfarenhetsmått. Detta innebär att patienters egen bedömning av hur de blivit behandlade och vilka resultat detta lett fram till ska ha en tydlig inverkan på utformningen och uppföljningen av vården. Till hösten planerar Psykiatri Affektiva att starta värdebaserad vård för ytterligare två patientgrupper. Mer information kommer före sommaren.

favicon-ahgbg