Anhörig Göteborgs nya styrelse!

Idag har vi haft vårt första styrelsemöte med den nya styrelsen. Vi hälsar Elisabet Ljungström, Annika Sydberger Norrman och Lena Eilersson välkomna. Ser fram emot att jobba ihop!

Överst: Marianne, Lena E, Annika

Underst: Elisabet, Ewa, Lena H

NSPHiG:s första möte för hösten

Onsdag 23 augusti hade NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) sitt första styrelsemöte för hösten. En nyhet är att styrelsemötena nu endast är avsedda för föreningar som är medlemmar i NSPHiG. Anhörigföreningens representant har varit Bibi Lang, som nu lämnar plats för Jaana Laitala som ordinarie och Per Johan Ekelöf som ersättare.

Vid mötet gjorde Per Johan Ekelöf en dragning av Anhörigföreningens avsikt att kontakta kommunstyrelsen med önskemål om att det tillskapas ett anhörigråd inom Göteborgs kommun motsvarade de redan befintliga pensionärs- och funktionshinderråden. Efter en intressant diskussion beslutades att NSPHiG stödjer Anhörigföreningens önskemål.

Nils Wikander från SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd) rapporterade att en enkät avseende hur personalen upplever servicen från Kontaktpunkt psykiatri har varit ute. Dock finns ännu ingen tidpunkt för när arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 10 september är suicidpreventionens dag och under perioden 5-12 september sker olika utbildningar inom VG-regionen. 5 sjukhus deltar och har föreläsningar under var sin dag.

Christina Matsdotter, ansvarig inom funktionhinderområdet Social resursförvaltning, beskrev sitt arbete gentemot t ex de föreningar som söker verksamhetsbidrag eller utvecklingsmedel hos Göteborgs kommun. Sista dagen för ansökan är 1 september och f n har 67 föreningar sökt bidrag. Många skickar dock in sina ansökningar sista dagen.

Christina beskrev kommunens intention att minska klyftan mellan dem som har det bäst och de som har det sämst i kommunen. Målet är att uppnå en jämlik kommun och vägen dit går via att skapa goda uppväxtförhållanden, att läsa för barn så att de ges möjlighet till ett bra språk vilket ger ökade möjligheter till både studier och arbete, skapa fler arbetstillfällen samt att satsa på stadsutvckling i sin helhet.

 

 

Enkät från Anhörigas Riksförbund

Syftet med enkäten är ”att skapa en nulägesbild av organisationens mångfald och kunskap samt att upptäcka behov av kompetensutveckling”.

Efter diskussioner i Styrelsen för Anhörigföreningen Göteborg har vi kommit fram till att vi endast kan besvara ett fåtal av frågorna. Eftersom vi gärna vill bidra med våra synpunkter på förbundet och dess framtid väljer vi att istället framföra dem i detta brev.

Läs brevet här!