Årsmöte i Anhörig Göteborg

I slutet av mars hade vi årsmöte i Anhörig Göteborg. Brittmo Bernhardsson var vår eminenta ordförande och årsmötet flöt på precis som ett årsmöte ska!

Så här ser vår delvis nya styrelse ut:

  • Elisabet Ljungström, ordförande (omval)
  • Lena Hultén, vice ordförande (omval)
  • Marianne Stridh, kassör (omval)
  • Anne-Marie Badman, ledamot (nyval)
  • Bernt Fredriksson, ledamot (nyval)
  • Therès Wadstedt, ledamot (nyval)
  • Leif Sundberg, revisor (omval)
  • Katarina Linglander, revisorssuppleant (omval)

Vi hälsar våra nya styrelseledamöter varmt välkomna och ser fram emot ett nytt verksamhetsår!

Tack alla som var med på årsmötet och hejade på oss och gav oss ansvarsfrihet! Och tack till Susanne Fjällemark och Ewa Svensson som lämnade styrelsen. Tack för det jobb ni gjort för föreningen!

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2020

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2020

Läs Lena Eilerssons rapport från årsmötet:

Sedan några år tillbaka representerar jag Anhörig Göteborg på Funktionsrätt Göteborg.

På grund av coronapandemin så har de i år haft årsmötet digitalt i Zoom. Det var första gången jag varit med om ett digitalt möte och lite spännande var det men det fungerade väl.

Fick fina instruktioner hur man laddar ner programmet och dess funktioner. Ett testmöte hölls den 10 september och allt gick väl för oss som hade mötet på dator. De som hade Zoom på Ipad eller i mobilen hade nog lite problem till en början.

Den 15 september hölls årsmötet och jag måste säga att de som höll i mötet var väldigt professionella och allt gick bra.

Det var ganska många inloggade då Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 49 medlemsföreningar och fler blir det då under årsmötet röstades 3 nya föreningar in.

Förutom de vanliga frågorna på årsmötet behandlades 3 motioner från 2019, alla från Svenska Downföreningen Väst

  1. Intyg för ledsagning fritidsaktivitet

De meddelade att om person beviljas ledsagartimmar är de ofta begränsade till en aktivitet per vecka. Övriga aktiviteter följer anhöriga med på. Vid besök på Universeum, Liseberg mm kan ledsagande förälder följa med gratis om korrekt skrivet läkarintyg visas upp och på det skall anges förälders personnummer. De anser att det vore bra om familjer avlastas från administration med att årligen köpa läkarintyg samt får utökad möjlighet att välja medföljande vuxen. Funktionsrätt Göteborg har under året påbörjat utredning och arbetar vidare med frågan.

2. Kommunikativ tillgänglighet –databas 

Motionen gällde att ta fram en kommunikativ tillgänglighetsdatabas.

Det finns en databas som listar tillgänglighet avseende fysiska funktionsvariationer. Enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 21 ska konventionsstaterna godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, förstorande och alternativ kommunikation (bildstöd) och alla andra tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt. Ofta får man som förälder maila eller ringa och fråga enskilda aktörer/föreningar om graden av kommunikativ tillgänglighetsanpassning, t ex bildstöd, tecken som stöd. Vi anser att det vore bra med en databas för kommunikativ tillgänglighet som listar föreningar och andra aktörer. Utredning i enlighet med beslut på Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2019:FRG anser att det finns brister med en databas. Det krävs en stor arbetsinsats för att samla in underlag till databasen och för att hålla den uppdaterad. Ett exempel på detta är Tillgänglighetsdatabasen, som främst informerar om fysisk tillgänglighet. Informationen är i många fall inte uppdaterad och det är svårt att navigera i den överflöd av aktörer som finns listade. FRG anser att det vore bättre att hantera problemet genom att öka kunskapen om bildstöd hos olika föreningar och aktörer i staden

3. Skolskjuts –färdtjänst

Med nya grundskoleförvaltningen följde att tider för taxi skolskjuts måste bokas 3 veckor i förväg. Dvs långt innan terminsstart och innan tider för barn och ungdomars aktiviteter är satta. Avbokning är ok, (kan behövas vid sjukdom, läkarbesök) men ändring verkställs ej förrän efter tre veckor. I de fall ombokning behövs under terminen –pga. ändrade aktivitetstider, tandläkarbesök, förälders arbetsmöte, eleven blir sjuk – får familjen lösa elevens hemresa själv. Har man beviljats färdtjänsttimmar kan det utnyttjas –men de är ofta beräknade utifrån antal fritidsresor, som då minskas. Det är samma telefonnr till färdtjänst och skolskjuts, och verkar vara samma gröna taxibilar som kör både skolskjuts och färdtjänst. Vi anser att tidigare system med möjlighet till omgående ändring av skolskjutsresor var bättre.

Sammanfattningsvis konstaterades att skolskjutsfrågan står på dagordningen i såväl grundskolenämnden som kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Funktionsrätt Göteborg och funktionsrättsrörelsen i bred bemärkelse behöver ha fortsatt bevakning och uppvaktning kring frågan framöver.

För 2020 inkom ej några motioner.

Till slut: Lite skönt var det att inte behöva ge sig ut och promenera hem efter det att mötet var avslutat vid 20.15-tiden. Trots det kan det aldrig ersätta personliga möten tycker jag.

Sköt om er!

Lena Eilersson

Årsmöte i Anhörigföreningen

I torsdags, den 28 mars, hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. 23 personer hade anmält sig. Ordförande för kvällen var Barbro Karlén som svingade klubban med bravur. Jaana Laitala var kvällens sekreterare.

Föreningen fick ansvarsfrihet och en nästan alldeles ny styrelse valdes. Lena Hultén blir ordförande, Marianne Stridh blir föreningens kassör och Ewa Svensson blir styrelsesuppleant. I valberedningen finns Katarina Linglander och Gunhild Jonsson, båda nya medlemmar, speciellt välkomna till er! Leif Sundberg omvaldes till revisor och Stig Hultén blir revisorsersättare. Vi tackade avgående styrelsemedlemmar för deras insatser under året innan Barbro avslutade mötet.

Efter årsmötet dukade vi fram smörgåstårta, gott att dricka och kaffe och kaka. Goda samtal och glada skratt följde!

Styrelsen ser fram emot ett nytt föreningsår 2019 och ett fantastiskt samarbete med alla de medlemmar som kommer att ingå i olika arbetsgrupper: Medlemsaktiviteter, Påverkan och intressepolitik, Mässor, utbildning och föreläsningar, Sociala medier, Erfarenhetsgrupp för män, Nätverk och Sponsring. Vill du vara med? Hör av dig! Du behövs!

Anhörigas Riksförbunds årsmöte

I början av april samlades 59 ombud från 32 anhörigföreningar på Scandic Star Hotel i utkanten av staden Lund.
Vi var två från styrelsen som deltog, gamla och nya ordförande. Det var två intensiva och intressanta dagar fyllda med formalia och diskussioner. 

Vi samlades för att umgås och diskutera de frågor som aktualiserats av förbundsstyrelse och motionärer. Med motionärer syftar jag inte på de som är ute i löpspåret utan på person/förening som lämnat in en motion till årsmötet. Förenklat kan man säga att en motion är en fråga, synpunkt eller förslag.

Första dagen bestod av själva årsmötet som klarades av i rask takt. Ordförande för årsmötet var ett politikerproffs från Lund, Tove Klette. Det blev inte så många  diskussioner under årsmötet, en diskussion som blev var om medlemsavgift till förbundet. Årsmötet beslutade att anhörigföreningarnas avgift till förbundet ska höjas med 5 kr per medlem.
Kvällen avslutades med en trivsam middag med lokal underhållning. Ett bra tillfälle att knyta kontakter och diskutera.

Det framfördes önskemål om att Anhörigas riksförbund ska vara mer aktiva i debatten, speciellt nu när det är valår. förbundsstyrelsen och kansliet tog det till sig och lovade att opinionsbildningen kommer att prioriteras fram till valet i höst. 

Efter en god natts sömn och en gedigen frukost var vi laddade inför andra dagen som började med en föreläsning. Föreläsare var Martina Takter som forskar om anhörigskap. En intressant föreläsning med rubriken ”visst behöver anhöriga stöd men varför?”
Sedan hade vi gruppdiskussioner utifrån ämnen som vi själva valde. Exempel på ämnen som diskuterades är: medlemsrekrytering, riksförbundets verksamhetsplan, anhörigråd och samtycke.

Källa: Tidningen Vi anhöriga nr 1/2018

Årsmöte i Anhörigföreningen

Tisdagen den 27 februari hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. Det var föreningens sjätte årsmöte och vi var tjugo personer som hade hörsammat kallelse och inbjudan. Per Johan Ekelöf var kvällens ordförande och Jaana Laitala sekreterare. Förhandlingarna löpte bra och vår revisor Leif  Sundberg gav styrelsen ansvarsfrihet. Lena Hultén, som varit ordförande i föreningen sedan starten lämnade över klubban till Jaana Laitala och Elisabet Ljungström valdes in som ny ledamot i styrelsen. Vi tackade Billa Bergren för väl utfört arbete som kassör.

Så här blir då den delvis nya styrelsen:

Jaana Laitala, ny ordförande, Lena Hultén, Mats Hällqvist och Elisabet Ljungström ordinarie ledamöter samt Irene Backman Katsiogannis och  Per Johan Ekelöf  ersättare.

Vi hälsar Jaana välkommen som vår nya ordförande och Elisabet som nyvald ledamot! Ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans!

Efter mötet avnjöt vi en italiensk buffé och lite gott att dricka. De goda samtalen flödade. En trevlig kväll!

Vill du veta mer?

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Ekonomi 2016/2017

Förslag Budget 2018

Årsmöte i Anhörigföreningen

Torsdagen den 30 mars hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. Det var föreningens femte. Vi var tjugo personer, Per Johan var kvällens ordförande och Jaana var sekreterare. Förhandlingarna löpte bra och vår revisor Leif rekommenderade att styrelsen skulle få ansvarsfrihet vilket vi också fick. Efter mötet avnjöt vi en italiensk buffé och lite gott att dricka. De goda samtalen flödade. En trevlig kväll!

Vad har hänt under 2016? Läs verksamhetsberättelsen här

Årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg

Den 31 mars hade Anhörigföreningen årsmöte, det fjärde i ordningen sedan starten. Per Johan skötte klubban och Billa protokollet. Vi följde dagordningen som sig bör och vår revisor Leif Sundberg, som granskat räkenskaperna, tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

Det blev del förändringar i styrelsen, så här ser den ut: Lena Hultén, ordförande (omval), Per Johan Ekelöf (omval), Mats Hällqvist (omval), Jaana Laitala (nyval) och Billa Berggren (nyval), ledamöter, Maianne Stridh (nyval) och Sture Andersson (nyval), ersättare. Bibi Lang (nyval) och Elisabet Hinder (nyval), valberedningen. Vi hälsar nya och gamla styrelsemedlemmar välkomna till ett nytt och roligt år!

Efter förhandlingarna bjöd föreningen på en god buffé som Marianne och Billa handlat och fixat, tack för det!

Läs Verksamhetsberättelse 2015760