Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2020

Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2020

Läs Lena Eilerssons rapport från årsmötet:

Sedan några år tillbaka representerar jag Anhörig Göteborg på Funktionsrätt Göteborg.

På grund av coronapandemin så har de i år haft årsmötet digitalt i Zoom. Det var första gången jag varit med om ett digitalt möte och lite spännande var det men det fungerade väl.

Fick fina instruktioner hur man laddar ner programmet och dess funktioner. Ett testmöte hölls den 10 september och allt gick väl för oss som hade mötet på dator. De som hade Zoom på Ipad eller i mobilen hade nog lite problem till en början.

Den 15 september hölls årsmötet och jag måste säga att de som höll i mötet var väldigt professionella och allt gick bra.

Det var ganska många inloggade då Funktionsrätt Göteborg är en paraplyorganisation för 49 medlemsföreningar och fler blir det då under årsmötet röstades 3 nya föreningar in.

Förutom de vanliga frågorna på årsmötet behandlades 3 motioner från 2019, alla från Svenska Downföreningen Väst

  1. Intyg för ledsagning fritidsaktivitet

De meddelade att om person beviljas ledsagartimmar är de ofta begränsade till en aktivitet per vecka. Övriga aktiviteter följer anhöriga med på. Vid besök på Universeum, Liseberg mm kan ledsagande förälder följa med gratis om korrekt skrivet läkarintyg visas upp och på det skall anges förälders personnummer. De anser att det vore bra om familjer avlastas från administration med att årligen köpa läkarintyg samt får utökad möjlighet att välja medföljande vuxen. Funktionsrätt Göteborg har under året påbörjat utredning och arbetar vidare med frågan.

2. Kommunikativ tillgänglighet –databas 

Motionen gällde att ta fram en kommunikativ tillgänglighetsdatabas.

Det finns en databas som listar tillgänglighet avseende fysiska funktionsvariationer. Enligt Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning artikel 21 ska konventionsstaterna godta och underlätta användning i offentliga sammanhang av teckenspråk, punktskrift, förstorande och alternativ kommunikation (bildstöd) och alla andra tillgängliga medel, former och format för kommunikation som personer med funktionsnedsättning själva valt. Ofta får man som förälder maila eller ringa och fråga enskilda aktörer/föreningar om graden av kommunikativ tillgänglighetsanpassning, t ex bildstöd, tecken som stöd. Vi anser att det vore bra med en databas för kommunikativ tillgänglighet som listar föreningar och andra aktörer. Utredning i enlighet med beslut på Funktionsrätt Göteborgs årsmöte 2019:FRG anser att det finns brister med en databas. Det krävs en stor arbetsinsats för att samla in underlag till databasen och för att hålla den uppdaterad. Ett exempel på detta är Tillgänglighetsdatabasen, som främst informerar om fysisk tillgänglighet. Informationen är i många fall inte uppdaterad och det är svårt att navigera i den överflöd av aktörer som finns listade. FRG anser att det vore bättre att hantera problemet genom att öka kunskapen om bildstöd hos olika föreningar och aktörer i staden

3. Skolskjuts –färdtjänst

Med nya grundskoleförvaltningen följde att tider för taxi skolskjuts måste bokas 3 veckor i förväg. Dvs långt innan terminsstart och innan tider för barn och ungdomars aktiviteter är satta. Avbokning är ok, (kan behövas vid sjukdom, läkarbesök) men ändring verkställs ej förrän efter tre veckor. I de fall ombokning behövs under terminen –pga. ändrade aktivitetstider, tandläkarbesök, förälders arbetsmöte, eleven blir sjuk – får familjen lösa elevens hemresa själv. Har man beviljats färdtjänsttimmar kan det utnyttjas –men de är ofta beräknade utifrån antal fritidsresor, som då minskas. Det är samma telefonnr till färdtjänst och skolskjuts, och verkar vara samma gröna taxibilar som kör både skolskjuts och färdtjänst. Vi anser att tidigare system med möjlighet till omgående ändring av skolskjutsresor var bättre.

Sammanfattningsvis konstaterades att skolskjutsfrågan står på dagordningen i såväl grundskolenämnden som kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Funktionsrätt Göteborg och funktionsrättsrörelsen i bred bemärkelse behöver ha fortsatt bevakning och uppvaktning kring frågan framöver.

För 2020 inkom ej några motioner.

Till slut: Lite skönt var det att inte behöva ge sig ut och promenera hem efter det att mötet var avslutat vid 20.15-tiden. Trots det kan det aldrig ersätta personliga möten tycker jag.

Sköt om er!

Lena Eilersson