Nka:s nyhetsbrev

Som vanligt ett innehållsrikt nyhetsbrev! Du kan prenumerera!

Några rubriker

  • Ny rapport belyser pandemins konsekvenser
  • Inslag om anhöriga och covid-19 i P1
  • Inspirationsdag om anhörigstöd
  • Nytt innehåll i navigeringskursen om demens

Läs hela nyhetsbrevet här!

Nytt från Anhörigas Riksförbund

Läs vad som händer i vårt förbund! Och du, du kan fortfarande lyssna på föreläsningar från Anhörigriksdagen!

NSPH:s nyhetsbrev nr 11

Nu är NSPHS:s nyhetsbrev nr 11 ute. Intressant som vanligt. Du kan beställa det själv och få det på mail!

Bland rubrikerna:

  • Efter pandemin: långsiktiga satsningar på psykisk hälsa krävs
  • Stort engagemang för anhörigfrågor under digital konferens
  • Vi måste mötas – även om vi inte kan ses

Här kan du läsa hela nyhetsbrevet

Äldre anhöriga i fokus i nytt arvfondsprojekt

Nu startar Bräcke diakoni arvfondsprojektet ”I nöd och lust” med målet att underlätta vardagen för äldre anhöriga som vårdar sin partner i hemmet. Vi gör det tillsammans med Anhörigas riksförbund, Nationellt Kompetenscenter Anhöriga och SPF Seniorerna  och de anhöriga själva förstås.

Äldre anhöriga som vårdar sin partner i hemmet drar ett tungt lass men får sällan den uppmärksamhet och uppskattning från samhället som de förtjänar. Under nuvarande pandemi har många förlorat de möjligheter till avlastning och energipåfyllning som tidigare fanns.  

“Det finns mycket skam och skuld förknippat med att inte orka”

–  Det finns mycket skam och skuld förknippat med att inte orka. Man vill göra det bästa för sin maka/make/partner, samtidigt håller många på att duka under och känner sig väldigt ensamma och isolerade i sitt hem, säger Helena Holmberg, sjuksköterska och projektmedarbetare i “I nöd och lust”. 

Lagen säger att alla kommuner ska ge anhörigvårdare stöd men den säger inte hur detta ska ske. En kartläggning från Anhörigas riksförbund visar kommunernas stöd till anhöriga minskat över tid. 

Målsättningen med projektet ”I nöd och lust” är att synliggöra de äldre som vårdar sin partner och lyfta fram deras behov samt öka deras kunskaper och stärka deras självtillit. Det gör vi genom att tillsammans med de berörda utveckla metoder som kan stärka dem i vårdarrollen men även utveckla relationen till den som vårdas.  

Fokus på det outtalade, hot, våld och beröring

– Parrelationen förändras när man blir sjuk och äldre och det kan finnas mycket man inte talar om vare sig med sin partner eller med andra, säger Lisa Schjelde, projektledare, med många års erfarenhet av att möta anhöriga inom äldreomsorgen. 

Projektet fokuserar på det outtalade eller tabubelagda, hot och våld samt frågor om beröring, Samtliga fokusområden har valts ut efter intervjuer med anhöriga. 


Samarbetspartners i projekt

Projekt I nöd och lust

Mål: Synliggöra de äldre som vårdar sin partner och utveckla metoder som kan stärka dem och utveckla relation dem emellan.

Längd: 3 år

Drivs av: Stiftelsen Bräcke diakoni

Finansieras av: Allmänna arvsfonden

Samarbetspartners: Anhörigas riksförbund, SPF Seniorerna och nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NKA)

Samverkanspartners: Nationellt centrum för kvinnofrid (NKC),  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)
Kontaktpersoner

Lisa SchjeldePROJEKTLEDARE I PROJEKT “I NÖD OCH LUST”

Lisa Schjelde

Helena HolmbergPROJEKTMEDARBETARE I PROJEKT “I NÖD OCH LUST”

Helena Holmberg

Inspirationsdag om anhörigstöd 2020

Det var en berörande och berikande dag, helt och hållet digital, vi börjar bli vana! Jag vill nämna några saker som var särskilt bra och tänkvärda.

Anki Sandberg, ordförande i NSPH inledde.

Hon sade: “Anhörigstöd är en blind fläck inom vård och omsorg. Vi kämpar för att synas och höras. Vi behöver påverka så att vården och omsorgen tar till vara vår kunskap. Anhörigkonsulenter är viktiga allierade, likaså de föreningar som finns.”

Annika Strandhäll var nästa talare.

Hon höll et mycket personligt tal om sin sambo sedan nitton år, Thomas, som tagit sitt liv. Hon betonade hur viktigt det är att vara öppen och tala om det svåra. Alla kan drabbas. Hon och familjen valde att vara öppna. Hon hade fått väldigt många berättelser från anhöriga.

Psykisk ohälsa är en folksjukdom idag. 20% drabbas och det är ett stort problem bland barn och unga. Det är viktigt att tala öppet, det är inte skamfullt!

Vad kan politiker göra? Jo satsa resurser på anhöriga! Uppvärdera anhöriga. Det är viktigt att tala om psykisk ohälsa redan i skolan.

Så till Mats Ewertzon som hade satt rubriken “Anhörigas möte med den psykiatriska vården”

Mats visade hur man jämfört anhörigas delaktighet i vården, en jämförelse mellan Sverige och Australien. I Sverige kände man sig klart mindre delaktig…

Vilka aspekter kan inverka?

Vården – har ej tid, har ej utbildning, det kostar och sekretessen

Patienten – vill vara självständig, vill ej belasta sin anhöriga

Anhöriga – Kommunikationsproblem med vården, bemötandet, maktlöshet, utanförskap

Mats har sett att det finns ett klart samband mellan bemötande och känsla av utanförskap. Han poängterar också att det är bra att ha lokalt förankrade riktlinjer för stöd åt anhöriga.

Åsa Moberg talade om “Anhöriga – de omöjliga?”

Åsa talade först om den attitydskillnad hon hade märkt när hon varit anhörig till sin pappa i jfr med när hon varit anhörig till sin sambo Adam som var bipolär. Hon tycker att anhöriga är osynliga, hon förstår inte varför det måste vara så! Hon talade också om hur en psykisk sjuk är en nejsägare och då gäller det för vården att ställa frågan så att ett nej blir ett ja! Hur ska man agera som anhörig? Man bör undvika konflikter….

Åsa fick frågan hur man kan förbättra för anhöriga? Hon hade två tips:

– Lyssna på patienten!

– Välkomna ett nätverk in i vården!

Det var några av dagens föredragshållare. Vill du läsa mer och lyssna? Se nedan!

Göteborg Stads nya nämndorganisation 2021

1 januari 2021 försvinner de tio stadsdelarna i Göteborg. De ersätts av sex förvaltningar:

Förvaltningen för funktionsstöd

Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen

Socialförvaltningen Centrum

Socialförvaltningen Hisingen

Socialförvaltningen Sydväst

Socialförvaltningen Nordost

Här kan du läsa om den nya organisationen

Nka:s nyhetsbrev nr 7

Nytt nyhetsbrev från Nka! Innehåller bland annat:

• Nka bjöd in till webbinarium på europeiska anhörigdagen

• Digital samtalsgrupp för vuxensyskon

• Navigeringskurs om demens för anhöriga

Läs nyhetsbrevet här

Välkommen till Anhörigriksdagen den 3-4 november!

I år gratis för alla medlemmar – bli medlem! Anmäl dig på www.anhorigriksdagen.se

Anhörigkonsulenter stöttar personer som vårdar en närstående

I tidningen Vårt Göteborg intervjuas Jerker Eklund, anhörigkonsulent och Annika Sydberger Norrman, medlem i Anhörig Göteborg. Här är den fina artikeln.

Foto: Unsplash

“Tufft att leva nära en person som har en sjukdom”. Livet som anhörig till en sjuk närstående, som kräver mycket hjälp och stöd, kan vara tufft. Till Göteborgs Stads anhörigkonsulenter kan den vända sig som behöver ha en utomstående att prata med. ”Vi är ett stöd som dessutom kan ge råd, tips och information om hur man kan få hjälp i sin situation”, säger Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Västra Göteborg.

Jerker Eklund är anhörigkonsulent i Västra Göteborg.

Nationella anhörigdagen uppmärksammar anhörigas livssituation varje år den 6 oktober.

Göteborgs Stad brukar vanligtvis belysa dagen med en föreläsning eller annat evenemang. I år blir det inget sådant på grund av covid-19. Livet som anhörig till en närstående som behöver hjälp tar dock ingen paus.

Enligt Nationellt kompetenscentrum anhöriga, NKA, är det nästan var femte vuxen svensk som regelbundet vårdar, hjälper eller stödjer en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är äldre eller har en funktionsnedsättning.

Finns i alla stadsdelar

Enligt socialtjänstlagen ska alla kommuner ge stöd till de personer som själva ger stöd till någon. I Göteborg har alla stadsdelar anhörigkonsulenter. Jerker Eklund är anhörigkonsulent i Västra Göteborg och möter i första hand anhöriga där den närstående är över 65 år.

– Det vanligaste jag möter – jag skulle säga cirka 80 procent – är en kvinna vars partner har fått någon form av minnesproblematik eller kognitiv svikt. Övrigt rör andra former av sjukdomar som äldre drabbas av, eller psykisk ohälsa, säger han.

”Kan behöva ventilera hela tillvaron”

Till stor del handlar Jerker Eklunds arbete om enskilda stödsamtal. Han berättar att många anhöriga kanske inte förstår att han eller hon behöver stöd. Personen kämpar på och tänker att nu är livet såhär. Han möter för många som har kommit alldeles för nära den berömda väggen, och önskar då att han träffat personen tidigare.

– Det är tufft att leva nära en person som har en sjukdom och det kan omkullkasta hela livet.

Man kan som anhörig behöva prata med någon utomstående som inte är en myndighetsperson, ett barn eller en vän. Man kan behöva ventilera hela sin tillvaro.

Jerker Eklund brukar påpeka att han varken är en psykolog, terapeut eller en myndighetsperson som för anteckningar – han fungerar som en medmänniska.

Blev en fullträff

För Annika Sydberger Norrman betydde mötet med en anhörigkonsulent i Lundby väldigt mycket för fyra år sedan. Annika, som då länge stridit för sin dotter som led av psykisk ohälsa, var trött.

– Under alla år var det inte någon som frågat mig vad jag fick för stöd. Jag ringde till och med till vårdcentralen en gång och frågade vem som kunde ta hand om mig. Jag hade ingen aning om att det fanns anhörigkonsulenter.

Det var en sjuksköterska, på en avdelning där dottern fick vård, som till slut tipsade om Göteborgs Stads anhörigkonsulenter. Annika Sydberger Norrman ringde och fick tid redan dagen därpå.

– Anhörigkonsulenten hade avsatt två timmar åt mig, hon hade tänt ett ljus, och plötsligt kände jag att det fanns någon som jag kunde ställa frågor till. Hon hade dessutom jobbat inom psykvården och kunde berätta för mig om mina rättigheter som anhörig. För mig i den stunden gav det jättemycket – det var en fullträff, säger hon och berättar att hon träffade anhörigkonsulenten ungefär sex gånger.

– Sedan kände jag att nu är det bra, jag är nöjd. Nu kan jag stå på egna ben.

Får träffa andra i samma situation

Anhörigkonsulenterna i Göteborgs Stad håller även i anhöriggrupper där de anhöriga kan träffa personer i samma situation.

– De som deltar kan få tips, råd och utbyta erfarenheter. Många känner sig väldigt tillfreds efteråt. De har trott att de varit ensamma, och det kan kännas skönt att det inte är så, säger Jerker Eklund.

Han har inte märkt av något ökat tryck under covid-19-pandemin, men berättar att det skiljer sig åt i staden och att andra har fått fler samtal.

– Corona har däremot gjort att verksamheten tvingats bli mer flexibel. Det har blivit fler ”walk and talks” för mig. Det är ett jättebra sätt att mötas och man slår två flugor i en smäll – rörelse för både kropp och själ.

Varmt välkomna till en öppen repetition!