God fortsättning på det nya 2017!

Än en gång har det gamla året gett plats för det nya, med nya löften och förhoppningar!

Styrelsen tänker på sina medlemmar och alla andra anhöriga och hoppas kunna ge stöd och inspiration samt medverka till förändring under 2017.

Rhododendrons knoppar har trots allt ett budskap om vår!

Om du vill uppdatera dig i anhörigfrågor så finns här nedan några länkar som kan vara till nytta.

Årets första medlemsmöte hålls som vanligt sista torsdagen i månaden, alltså torsdag 26 januari kl 17.30 i Anhörigcenters lokal på Karl Gustavsgatan 63.

Samtalsgruppen som startade i höstas övergår från att ha varit en öppen grupp till att bli en fast grupp ledd av Bibi. Vi ses första gången torsdag 19 januari kl 16.00. Alla som varit med under hösten vid ett eller flera tillfällen är varmt välkomna!

Om du har behov av att vara med i en grupp där samtalet om att vara anhörig står i focus – hör av dig till vår ordförande Lena Hultén!

Årets Anhörigriksdag infaller 9-10 maj, som vanligt i Varberg.

Följ vår hemsida och Facebook där vi informerar om olika aktiviteter som rör föreningens och dess medlemmar.

Så går vi mot ljusare tider och styrelsen önskar alla en god fortsättning på det nya året!

Så här påverkas vi av stress

Vägledning till kommun 5 kap §10

Riktlinje för anhörigstöd 2016

Julen är snart här!!

Det är bråda dagar, mycket att ordna med inför julen, inte bara för er själva utan även för era närstående.

Styrelsen sänder er alla varma tankar och hoppas att ni får en

GOD JUL

och ett

GOTT NYTT ÅR!

 

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ha hand om sig själv och sin ekonomi. Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet av hjälp. Regeringen föreslår därför en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.

Här kan du läsa hela lagrådsremissen

Nyhetsbrev 9 från Nka

Dags igen för nyheter från Nka! Läs nedan!

nyhetsbrev-9

 

683

Representantskapsmöte i HSO

Den 14 oktober hade HSO ett av sina två representantskapsmöten för hösten. Vi var 31 representanter från olika föreningar.

Efter sedvanlig inledning redogjorde Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet som representerades av Erik Johansson Lönnroth för samverkansgruppens arbete. Organisatoriskt är samverkansgruppen kopplat till Göteborgs stads centrala råd för funktionshinderfrågor (GRF). Fem personer representerar handikapprörelsen i gruppen som 10 gånger per år träffar tjänstemän från stadens förvaltningar som Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Park och Natur.

Frågorna är centrala och övergripande och det kan t ex röra sig om gatubeläggning, promenadstråk, belysning, lekparker och allt annat som inbegrips i stadsplanering och stadsbyggnadsprojekt. Tester och rundvandringar ingår i arbetet. Begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” är centralt i sammanhanget. I början av innevarande mandatperiod (2014-2018) slog politikerna fast att just enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade under mandatperioden. I 2017 års budget är skrivningen borta. Erik presenterar detta faktum som ganska typiskt för hur förutsättningarna för påverkan kan se ut. Han påpekar dock att representanterna har en bra dialog med förvaltningarna i samverkansrådet och att arbetet där trots allt genomsyras av att handikapprörelsen brukar få gehör för sina frågor.

Pia Emanuelsson, ombudsman på HSO och en av representanterna i samverkansgruppen, uppmanar föreningarna att skicka frågor som rör stadsbyggnad och fysisk tillgänglighet till representanterna. Det går utmärkt att skicka frågor till HSO:s kansli via e-postadress info@gbg.hso.se så vidarebefordras de till samverkansgruppen.

Det rådde lite förvirring kring alla råd men på nästa representantskapsmöte den 14 november presenterar HSO de kommunala råden mer utförligt.

 

Aktuella intressepolitiska frågor
Ippsepp Meyer inleder med att uppmana medlemsföreningarna att ta med intressepolitiska frågor som föreningarna själva arbetar med till representantskapsmötena. Därefter redogör hon för frågorna som för närvarande är aktuella i Göteborg:
Förslag att införa LOV inom Daglig verksamhet – Några föreningar har svarat på remissen liksom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). HSO har deltagit i och skrivit under GRF:s remissvar, men har dessutom skickat ett eget.
Skolfrågor – Staden undersöker de övergripande konsekvenserna av att införa en centraliserad skola. Konkret skulle det innebära att stadsdelarna fråntas ansvaret som i så fall istället läggs på en central skolnämnd. GRF:s skolgrupp jobbar nu bland annat med den fysiska tillgängligheten i skolan.
Trafik – GRF förordar att Göteborgs Stad inrättar ett Trafikråd under den nya Trafiknämnden samt behåller det befintliga rådet i Färdtjänstutskottet.
HSO har besvarat en remiss om regionens trafikförsörjning.
Självförvaltningsrådet – Här är det aktuellt att utforma rådets förslag på ny arbetsordning. Arbetet ska resultera i ett tjänsteutlåtande som tas upp i Social resursnämnd.
Brukarrevisionen – Här sker brukarnas egna kontinuerliga utvärdering av kvalitén i gruppbostäder och daglig verksamhet. Ett pågående projekt handlar om att utveckla verksamheten för människor utan tal.

Jämlikt Göteborg – Det här är en skrivelse från Social Resursförvaltning som ska genomsyra hela Göteborgs Stad. Förvaltningen har bett om hjälp med att lista relevanta parametrar för att mäta jämlikhetsgraden. GRF har svarat att sådana parametrar redan har tagits fram i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Friluftsprogram – HSO har besvarat en remiss om Göteborgs Stads friluftsprogram.

Ippsepp poängterar att medlemsföreningarna kan skicka angelägna frågor till HSO:s kansli: info@gbg.hso.se för vidarebefordran till de grupper där HSO har ledamöter

Så avslutades mötet. Långt och innehållsrikt, mycket nytt för mig! Men intressant!

683

 

Göteborgs Stads riktlinjer för anhörigstöd

I början av 2016 reviderades Göteborgs stad riktlinjer för anhörigstöd. Det finns anledning att ännu en gång aktualisera vad som står där. Vi anhöriga behöver vara pålästa och kunna bevaka våra rättigheter. Det är också en av Anhörigföreningens mål att kunna förmedla denna kunskap till medlemmarna.

Den 25 oktober kl 18-20 bjöd HSO Göteborg och LaSSe Brukarstöd in till en träff på Dalheimers hus, Dalheimersalen där Louise Odengard och Gisela Askne från stadsledningskontoret och Ann Malmsten, anhörigkonsulent, berättade om de nya riktlinjerna, om stödets innehåll och hur staden praktiskt arbetar med stödet. Ca 40 personer hade samlats för att lyssna, lära och reflektera! Vi var fem stycken från Anhörigföreningen.

Louise och Gisela berättade att de varit ute i alla tio stadsdelsnämnderna för att förankra riktlinjerna. De är förankrade i ledningen men hur nämnderna sedan väljer att implementera dem vet vi ingenting om, det är upp till varje stadsdelsnämnd, sa de.

Efter pausen fanns tillfälle till frågor. Vi fick frågan om vi bedriver intressepolitik i vår förening. På det kunde vi svara ja och vi berättade bl a om vår intention att få till ett anhörigråd i staden. Det bör finnas likaväl som ett pensionärsråd och ett funktiomshinderråd.

Det är otroligt viktigt att vi är en blåslampa på stadsdelsnämnderna att de verkligen lever upp till vad som står i riktlinjerna! Ni vet väl om att man via nätet (och även via blankett) kan klaga och komma med synpunkter på sin stadsdel när man inte är nöjd? Jag tycker vi ska använda oss av den möjligheten! Ju fler vi är dess bättre! Så – läs på och lär dig riktlinjerna så du vet vad du har rätt till!

Riktlinje för anhörigstöd 2016

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

 

Artikel om att vara anhörig

Göteborgs Fria Tidning publicerade i förra veckan en artikel om anhörigskap baserad på intervjuer med Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Västra Göteborg och Bibi Lang, medlem i Anhörigföreningen.

Läs hela artikeln här!

Svårt att hitta rätt i kommunen!?

Ibland är Internet fantastiskt – ibland är det svårare att hitta rätt.

Här nedan hittar du en länk till Göteborgs kommun – med en tydlig indelning  av olika typer av service för kommunens innevånare. Välkommen att pröva!

Här hittar du allt du behöver!

 

Henrik Zetterbergs föreläsning

Henrik Zetterberg, professor i neurokemi, överläkare och en inspirerande berättare, informerade i torsdags om de senaste rönen avseende Alzheimers sjukdom inbjuden av Anhörigcentret i Frölunda kulturhus.

Alois Alzheimer som var en klinisk psykiater och mycket duktig neuropatolog i början av förra seklet, mötte en kvinnlig patient med närminnesstörning och paranoia. Vid obduktion fann han att i hennes hjärna fanns det som idag benämns plack utanför hjärncellerna och tangles, små knyten inuti hjärncellerna. Detta medförde en förlust av hjärnceller och ledde till att kvinnan utvecklade demens (hjärnsvikt). Den tyske psykiatern Emil Kreppelin gav senare sjukdomen namn efter just Alois Alzheimer.

Sjukdomen börjar i ett lillfingerstort område djupt inne i hjärnan, benämnt Hippocampus och ger symtom i form av närminnesstörning (man glömmer avtalade möten, lagar mat och glömmer helt av vad man sysslade med),  som så småningom utvecklas till brister även i andra kognitiva funktioner. När vanlig glömska förvärras, ska man söka läkarkontakt, i första hand på sin vårdcentral men även gärna på Minneskliniken.

Det pågår forskning inom många områden för att kunna lösa gåtan med Alzheimers sjukdom, bl a om ärftlighet. Idag finns 15 familjer i Sverige med konstaterad ärftlighet för Alzheimers sjukdom. I dessa familjer är prognosen 50% att man drabbas av sjukdomen, ofta tidigt i livet.

Idag finns inga läkemedel som stoppar sjukdomen. Däremot finns flera preparat som lindrar symtomen och ökar välbefinnandet.

Allt som är bra för hjärtat är bra för hjärnan! Undvik stress, motionera lagom, sluta röka, drick lagom mycket alkohol och framför allt – se till att sova bra. Snarkning med andningsstopp, sk apné, kan ge något ökad risk för demenssymtom, men idag finns mycket bra hjälp för att undvika dessa problem.

Internationella Alzheimerdagen 21 september

Idag är det Internationella Alzheimerdagen!

Över hela världen uppmärksammas de senaste rönen när det gäller forskning och levnadsvillkor för personer med Alzheimers sjukdom och deras anhöriga.

Här nedan finner du en del av det som händer :

I GP igår kunde vi läsa om Kerstin Berglund Wingårds erfarenheter som anhörig till en make med Alzheimers sjukdom.

Läs gårdagens artikel i GP här

Alzheimerfonden sänder årets föreläsningar live via vår Facebooksida mellan kl 13 och 17 idag onsdag den 21 september.

Här kan sändingen följas.

 

Den 21 september är en dag då våra tankar går extra mycket till de demenssjuka och deras anhöriga/närstående över  hela världen. Det är internationella Alzheimerdagen som är instiftad av Alzheimer Disease International. Dagen har uppmärksammats sedan 1986.

Demensförbundet har nu i många år uppmärksammat Alzheimerdagen runt om i hela landet med olika aktiviteter såsom föreläsningar och utställningar, både själva och i samarbete med både kommunen och till exempel studieförbunden. Mycket kunskap och information har getts till allmänheten, politiker, vårdpersonal och självklart till dem som är drabbade själva och deras anhöriga.

Våra aktiviteter, både den 21 september och för resten av året, hittar du i vår kalender. Många föreningar har även annonserat i lokalpress. Vill du veta vad föreningen på din ort gör, så hittar du en lista av dem alla här.