Representantskapsmöte i HSO

Den 14 oktober hade HSO ett av sina två representantskapsmöten för hösten. Vi var 31 representanter från olika föreningar.

Efter sedvanlig inledning redogjorde Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet som representerades av Erik Johansson Lönnroth för samverkansgruppens arbete. Organisatoriskt är samverkansgruppen kopplat till Göteborgs stads centrala råd för funktionshinderfrågor (GRF). Fem personer representerar handikapprörelsen i gruppen som 10 gånger per år träffar tjänstemän från stadens förvaltningar som Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Park och Natur.

Frågorna är centrala och övergripande och det kan t ex röra sig om gatubeläggning, promenadstråk, belysning, lekparker och allt annat som inbegrips i stadsplanering och stadsbyggnadsprojekt. Tester och rundvandringar ingår i arbetet. Begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” är centralt i sammanhanget. I början av innevarande mandatperiod (2014-2018) slog politikerna fast att just enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade under mandatperioden. I 2017 års budget är skrivningen borta. Erik presenterar detta faktum som ganska typiskt för hur förutsättningarna för påverkan kan se ut. Han påpekar dock att representanterna har en bra dialog med förvaltningarna i samverkansrådet och att arbetet där trots allt genomsyras av att handikapprörelsen brukar få gehör för sina frågor.

Pia Emanuelsson, ombudsman på HSO och en av representanterna i samverkansgruppen, uppmanar föreningarna att skicka frågor som rör stadsbyggnad och fysisk tillgänglighet till representanterna. Det går utmärkt att skicka frågor till HSO:s kansli via e-postadress info@gbg.hso.se så vidarebefordras de till samverkansgruppen.

Det rådde lite förvirring kring alla råd men på nästa representantskapsmöte den 14 november presenterar HSO de kommunala råden mer utförligt.

 

Aktuella intressepolitiska frågor
Ippsepp Meyer inleder med att uppmana medlemsföreningarna att ta med intressepolitiska frågor som föreningarna själva arbetar med till representantskapsmötena. Därefter redogör hon för frågorna som för närvarande är aktuella i Göteborg:
Förslag att införa LOV inom Daglig verksamhet – Några föreningar har svarat på remissen liksom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). HSO har deltagit i och skrivit under GRF:s remissvar, men har dessutom skickat ett eget.
Skolfrågor – Staden undersöker de övergripande konsekvenserna av att införa en centraliserad skola. Konkret skulle det innebära att stadsdelarna fråntas ansvaret som i så fall istället läggs på en central skolnämnd. GRF:s skolgrupp jobbar nu bland annat med den fysiska tillgängligheten i skolan.
Trafik – GRF förordar att Göteborgs Stad inrättar ett Trafikråd under den nya Trafiknämnden samt behåller det befintliga rådet i Färdtjänstutskottet.
HSO har besvarat en remiss om regionens trafikförsörjning.
Självförvaltningsrådet – Här är det aktuellt att utforma rådets förslag på ny arbetsordning. Arbetet ska resultera i ett tjänsteutlåtande som tas upp i Social resursnämnd.
Brukarrevisionen – Här sker brukarnas egna kontinuerliga utvärdering av kvalitén i gruppbostäder och daglig verksamhet. Ett pågående projekt handlar om att utveckla verksamheten för människor utan tal.

Jämlikt Göteborg – Det här är en skrivelse från Social Resursförvaltning som ska genomsyra hela Göteborgs Stad. Förvaltningen har bett om hjälp med att lista relevanta parametrar för att mäta jämlikhetsgraden. GRF har svarat att sådana parametrar redan har tagits fram i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Friluftsprogram – HSO har besvarat en remiss om Göteborgs Stads friluftsprogram.

Ippsepp poängterar att medlemsföreningarna kan skicka angelägna frågor till HSO:s kansli: info@gbg.hso.se för vidarebefordran till de grupper där HSO har ledamöter

Så avslutades mötet. Långt och innehållsrikt, mycket nytt för mig! Men intressant!

683

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar