Framtidsfullmakt ger dig möjlighet att själv utse en ställföreträdare

Regeringen har beslutat om lagrådsremissen Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna. Framtidsfullmakter ger den enskilda möjlighet att utse någon att sköta ens angelägenheter när du inte längre kan göra det själv. Lagrådsremissen innehåller också förslag om behörighetsregler för anhöriga.

– En framtidsfullmakt stärker din rätt att själv bestämma vem som får fatta beslut åt dig senare i livet, när du inte längre själv har möjlighet, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Många drabbas förr eller senare i livet av sjukdom, exempelvis demens, som gör det svårt ta hand om sig själv och sin ekonomi. Behovet av hjälp ökar med allt fler äldre i befolkningen. Framtidsfullmakter är ett alternativ till god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakten innebär att när du är frisk och vid dina sinnes fulla bruk kan bestämma vem som ska ta beslut åt dig när du själv inte längre kan det.

En framtidsfullmakt är en fullmakt för en annan person att ha hand om fullmaktsgivarens personliga eller ekonomiska angelägenheter när denne inte längre kan det själv. Fullmaktshavaren avgör när fullmakten träder i kraft men det ska också finnas en möjlighet att få frågan prövad i domstol. Fullmaktshavaren ska ha en plikt att vara lojal mot och samråda med fullmaktsgivaren, som också ska få utse en särskild granskare. Granskaren och överförmyndaren ska ha rätt att begära redovisning av uppdraget och få agera om fullmaktshavaren till exempel missbrukar sitt förtroende.

Dessutom lägger regeringen ett förslag om anhörigbehörighet som innebär att anhöriga får vidta vardagliga rättshandlingar för den enskildes räkning när han eller hon inte längre kan ha hand om sina ekonomiska angelägenheter. Förslaget skapar en rättslig ram för sådana åtgärder som många anhöriga redan i dag utför.

De nya reglerna om framtidsfullmakter och anhörigbehörighet föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Lagrådsremiss:Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Kontakt

Fredrik Persson Pressekreterare hos inrikesminister Anders Ygeman Telefon 08-405 12 90 Mobil 072-214 10 58 e-post till Fredrik Persson