Om föreningen

Syfte och mål

Anhörig Göteborg är en partipolitiskt och religiöst obunden förening som har som målsättning att ge stöd åt anhöriga oavsett diagnos, ålder eller kön på den närstående. Föreningens syfte är att skapa en plats dit anhöriga kan vända sig för att träffa andra i liknande situation och genom mötet få och ge information och kunskap som kan underlätta i det dagliga livet. Målet är att anhöriga ska känna sig styrkta genom de möten och aktiviteter som föreningen anordnar.

Föreningen har som ytterligare mål att påverka politiker, sjukvård och aktuella myndigheter så att du som anhörig får det stöd du är berättigad till enligt lagar och förordningar. Samlad information om vilket stöd anhöriga kan ha rätt till är sparsam och ibland svår att finna. Genom Anhörig Göteborg får du ökad möjlighet till informationsutbyte och samtal med andra med erfarenhet av liknande situationer.

Närmare 1,3 miljoner anhöriga i Sverige stödjer, hjälper eller vårdar närstående som drabbats av funktionsnedsättningar i samband med sjukdom, olycka eller av medfödd orsak. De flesta anhöriga är i yrkesverksam ålder och många har gått ner i arbetstid eller slutat helt att arbeta – för att ta hand om sin närstående. Läs mer om anhörigas situation på Nationellt Kompetenscentrum för Anhörigas (NKA) hemsida (www.anhoriga.se)

Uppfattningen att den närstående mår bäst av att vistas i sitt hem är vanligt förekommande och det är vanligt att de anhöriga vårdar sin närstående i hemmet, eventuellt med stöd av hemtjänst. Anhöriga (make/maka, barn, släkt och vänner, i vissa fall även grannar) tar ofta ett stort ansvar för sin närstående både avseende medicinering, att uppmärksamma symtom, hantera krissituationer och förändrat beteende hos den närstående utan vare sig utbildning eller ekonomisk ersättning. Även barn till närstående med funktionsnedsättningar har en utsatt situation

Att vårda och ge stöd till en närstående bygger på frivillighet men beroende på nedskärningar i bl a rehabiliterings- och äldreomsorg sker en stor del av dessa insatser alltför länge i hemmiljö.

Socialtjänstlagen (5 kap § 10 )  www.socialstyrelsen.se/stodtillanhoriga slår fast att anhöriga ska ha det stöd som behövs för att de ska orka med den börda som det innebär att fylla den närståendes behov, ofta dygnet runt. De insatser som biståndshandläggare har möjlighet att besluta om är dock oftast riktade till den närstående och inte direkt till den anhörige.

Som anhörig är du varmt välkommen att medverka i föreningens möten och aktiviteter!

Föreningens stadgar (PDF)

Frågor och svar

Har du en fråga? Hör av dig till oss på vårt kontaktformulär.

Styrelsen

Elisabet Ljungström, ordförande

Lena Hultén, vice ordförande

Marianne Stridh, kassör

Lena Eilersson, ledamot

Susanna Fjällemark, ledamot

Ewa Svensson, ersättare

Arbetsgrupper

Medlemmar

Marianne Stridh, 

Vi tar hand om våra medlemmar på olika sätt, vi sköter medlemsregistret, vi ser till att vi har en god fika på våra medlemsmöten, vi kontaktar nya medlemmar eller medlemmar som vi inte sett på ett tag eller som vi vet är sjuka. Vi finns där när du behöver prata!

Påverkan och intressepolitik

Elisabet Ljungström, Brittmo Bernhardsson, Yvonne Munch, Lena Eilersson och Lena Hultén

Vår intressepolitik utgår ifrån medlemmarnas kunskaper och erfarenheter av anhörigsituationen och strävar efter att söka påverka såväl kommun- och regionförvaltning som sjukvården.

Det handlar om strategier och handlingar som på sikt skall leda till förbättringar för de anhörigas situation i Göteborg. När syftet med en aktivitet är att påverka politiker och tjänstemän som hanterar anhörigfrågor är det intressepolitik.

Att skriva en tidningsartikel, delta i ett möte, hålla ett föredrag eller hjälpa en medlem att överklaga är också en del av intressepolitiken.

Sociala medier

Lena Hultén, Ewa Svensson

I vår intressegrupp ingår det att marknadsföra föreningen, hålla broschyr, hemsida och facebook uppdaterade, bjuda in gäster till våra möten och på olika sätt sprida kunskap om föreningen och dess syften!

Mässor, utbildning, föreläsningar

Annika Sydberger Norrman, Lena Eilersson

Erfarenhetsgrupp för män

Mats Hällqvist

Upplever du att du har behov av samtal och stöd i din anhörigsituation? Då kan vår grupp vara något för dig.
Vi har alla i gruppen en närstående med sjukdom som innebär funktionell nedsatthet.
Vi träffas ett par gånger i månaden för att stötta varandra genom samtal och utbyte av erfarenheter. Val av ämne och problematik väljer vi själva. Våra sammankomster sker på Mötesplatsen i Centrums lokaler på Karl Gustavsgatan 65.
Är du intresserad eller vill veta mer kontakta ansvarig Mats Hällqvist tel 0707-714518 eller email kristinarosen66@yahoo.se

Erfarenhetsgrupp för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa

Lotta Brandt

Våra sammankomster sker på Mötesplatsen i Centrums lokaler på Karl Gustavsgatan 65.
Är du intresserad eller vill veta mer kontakta ansvarig Lotta Brandt tel 073-701 41 05 lotta_brandt@hotmail.se

Sponsring

Lena Hultén

En förening behöver ekonomi för att överleva. Det får vi genom medlemsavgifter och ett begränsat bidrag från kommunen. För att ge våra medlemmar lite guldkant behövs även sponsorer!

Nätverk

För att stärka vår kompetens och styrka, när vi ska för fram våra krav och synpunkter i olika forum deltar vi i olika nätverk. Vi har utsett någon eller några medlemmar per nätverk som representerar föreningen i dessa nätverk. I uppgiften att vara representant ingår att efteråt skriva några rader på föreningens hemsida så att medlemmarna kan följa vilka frågor som är aktuella och viktiga i respektive nätverk.

Nätverken är:

Funktionsrätt Göteborg: Lena Eilersson och Yvonne Munch

NSPHiG (Nationell Samverkan Psykisk Hälsa i Göteborg):

Varmt välkommen att delta i någon av våra arbetsgrupper! Hör av dig till föreningen!

Medlemmar

Gemensamt för våra medlemmar är att vi är anhöriga oavsett vilken diagnos vår närstående har.