Vi måste hjälpa eleverna till ökad närvaro i skolan!

Shadiye Heydari: Cirka 20 000 elever stannar i dagsläget hemma ofrivilligt och går inte till skolan. Eleven känner sig ensam, saknar motivation och drar sig undan. Så börjar utfrysningen som ett tyst och långsamt lidande som ofta varken syns eller hörs. Så får det inte vara. 

_dsc1604_sgoteborg_lf

Shadiye Heydari

Det här är en utav mina hjärtefrågor. Jag har under flera års tid kommit i kontakt med oroliga föräldrar vars barn inte vill gå till skolan på grund av psykisk ohälsa, mobbning och ångest. Jag har haft kontakt med föräldrar som känt sig maktlösa, som känt att deras barn lider men inte vet vad de ska ta sig till. Dessa föräldrar känner sig ofta maktlösa inför myndigheter.

För att uppmärksamma problematiken kring ofrivillig skolfrånvaro, sprida kunskap kring ämnet och för att ge föräldrar och andra berörda parter möjlighet att utbyta erfarenheter, har jag tillsammans med den ideella föräldragruppen ”Hemmasittare Gbg” varit initiativtagare till ett seminarium om ofrivillig skolfrånvaro, som idag hölls på Blå Stället i Angered.

Intresset kring dagens seminarium har varit stort. Detta är oerhört glädjande, eftersom att syftet är just att sprida kunskap till olika samverkansaktörer så som skola, sjukvård och socialtjänst. Samverkan mellan olika aktörer är viktig att stödja i syfte att bemöta problematiken kring ofrivillig skolfrånvaro på ett effektivt sätt. Elever med problematisk skolfrånvaro har ofta sammansatta behov som behöver mötas av just flera aktörer. Dessvärre är bristen på samverkan vanligt förekommande, vilket komplicerar möjligheterna till att göra skolan mer öppen och tillgänglig för elever med särskilda behov.

Ett seminarium som lyfter problematiken och öppnar upp för diskussion är ett stort steg på rätt väg mot en skola med ökad närvaro. Desto mer kunskap vi sprider och ju fler aktörer vi når ut till, desto bättre förutsättningar har vi att göra skolan till en trygg och trivsam plats som eleverna känner glädje inför och vill gå till varje morgon!

För att det ska bli möjligt måste det finnas struktur och tydliga riktlinjer för hur man tidigt upptäcker och kommer åt problematiken. Förutom bättre samverkan mellan olika aktörer krävs också ett systematiskt arbetssätt för att tidigt upptäcka problematiken och följa upp frånvaron, till exempel genom regelbundna möten mellan kurator, sjuksköterska och elev, vilket också är av största betydelse.

Det kändes fantastiskt att idag få tala om detta viktiga ämne och det kändes otroligt roligt att det var så många som samlades i Blå Ställets lokal för att ta del av den verklighet som många elever i dagens samhälle just nu upplever. Det är bara genom kunskapsspridning och ökad samverkan som vi kan hjälpa eleverna till ökad närvaro i skolan. Jag vill skapa framtidstro och ett jämlikt Göteborg. För alla.

Jag hoppas att dagens seminarium har varit ett första steg på vägen till en tryggare skolmiljö som ger fler möjlighet till kunskap! Det är att utveckla den svenska modellen.