Uppdaterad vägledning för arbetet med anhörigstöd

Genom vägledningen Stöd till anhöriga, som Socialstyrelsen tagit fram, kan Sveriges kommuner få stöd i sitt arbete. Foto: Smålandsbilder

Alla Sveriges kommuner är skyldiga enligt lag att erbjuda stöd till anhöriga. Lagen skärptes 2009 och i samband med det tog Socialstyrelsen fram en vägledning för kommunerna – Stöd till anhöriga. Nu har denna vägledning uppdaterats.

I socialtjänstlagen fanns tidigare en bestämmelse om att socialnämnden genom stöd och avlösning bör underlätta för dem som vårdar närstående som är långvarigt sjuka, äldre eller som har en funktionsnedsättning. Den 1 juli 2009 skärptes denna bestämmelse och socialnämnden ska nu erbjuda detta stöd till anhöriga.

Lyfter fram IBIC
För att underlätta arbetet med anhörigstöd ute i kommunerna tog Socialstyrelsen fram en vägledning – Stöd till anhöriga. I juli i år uppdaterades detta dokument.

– I den uppdaterade vägledningen ges en kort presentation av arbetssättet Individens behov i centrum, IBIC, och hur IBIC kan ge stöd för att uppmärksamma anhörigas situation och behov av stöd, säger Ann-Christin Sultan, utredare vid Socialstyrelsen.

– I övrigt har vi i den uppdaterade vägledningen bland annat tydligare lyft fram kravet på att verksamheten ska beskriva sina processer och rutiner och att de ansvarar för att samverkan, både internt och externt, kommer till stånd.

Kommunerna arbetar på olika sätt
Ann-Christin Sultan är utredare vid avdelningen för Kunskaps-styrning för socialtjänsten på Socialstyrelsen. Hon konstaterar att socialtjänstverksamheterna i kommunerna tillämpar bestämmelsen i varierande grad, och att kommunerna kommit olika långt med att implementera stöd till anhöriga.

– Kommunerna har använt den tidigare versionen av vägledningen lite olika i olika verksamheter. Det är på äldreområdet som kommunerna har kommit längst med att utveckla stöd till anhöriga, säger Ann-Christin Sultan.

Vägledning till kommun 5 kap §10