Sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa.

Den 5-6 september höll Socialpsykiatriskt forum en kunskapskonferens om det sociala nätverket och anhörigas betydelse vid psykisk ohälsa. Socialpsykiatriskt Forum samverkar med Riksförbundet Hjärnkoll, Cepi, RSMH, NSPH, Nka, SKL, Attention och Schizofreniförbundet.

I konferensen medverkade personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa, anhöriga, personal och forskare inom området.
Innehållet i konferensen hade fokus på vilket sätt det sociala nätverket och anhöriga kan vara av betydelse vid psykisk ohälsa, anhörigas situation då någon nära har drabbats av psykisk ohälsa och stöd som kan vara av betydelse för den drabbade och anhöriga. Det var en givande konferens som gav många tankar och en hel del inspiration.

Konferensen öppnades av  Ing-Marie Wieselgren Uppdrag Psykisk Hälsa vid Sveriges kommuner och landsting. Hon talade om nätverkets betydelse för de anhöriga. Den närståendes nätverk krymper oftast. För att orka vara ett bra stöd behöver man som anhörig ett bra nätverk. Hon talade om att vård och omsorg ska ta vara  på den resurs som anhöriga utgör. Man säger att anhöriga är ett bra stöd, då ska man också vara rädd om och uppvärdera anhörigas betydelse!

Efter Ing-Marie berättade Jack Agdur  under rubriken ”Återhämtning ur ett patientperspektiv”. Jack har varit patient och insjuknade för 10 år sedan i psykos. Idag har han återhämtat sig och han berättade om sina erfarenheter. Nu hade han börjat arbeta på öppna marknaden, det var positivt men han kände fortfarande att han behövde  att ta det försiktigt. Han betonade att det var  viktigt att både han och anhöriga blev respekterade av vård och omsorg.

Så var det dags för nästa föredrag. ”Mina erfarenheter om anhörigas och det sociala stödets betydelse” Gunnel Bonthron berättade sin historia  som  sträckte  sig från det att den psykiska ohälsan kom in i hennes liv, då hennes dotter drabbades, en gemensam resa och kamp, som inneburit att de idag kan leva sina egna liv.

Wolfgang Rutz, chef för enheten för hälsofrämjande psykiatri talade sedan om ”Hälsans, återhämtningens och tillfrisknandets psykosociala och existentiella förutsättningar”.
Han framhöll vikten av mening, egenmakt, självbestämmande, social signifikans, respekterat egenvärde och identitet och vad  vi som anhöriga kan göra för att stödja psykiskt sårbara medmänniskor. Vi anhöriga pendlar mellan olika känslor: Kris, Vill hjälpa, Skuld, Vanmakt, Hopp.

Lars Hansson, professor i psykiatrisk hälso och sjukvårdsforskning talade om att stigmatisering av personer med psykisk sjukdom är fortfarande vanligt förekommande och utgör ett av
de allvarligaste hindren för en framgångsrik behandling, rehabilitering och integrering i samhället.

Sista talaren för dagen var Margareta Östman, forskare. Hon talade under rubriken ”Sverige i framkanten? Reflexioner relaterande till insatser för familj och socialt nätverk”

Dag 2 startade med att Mats Ewertzon, Ersta Sköndal Bräcke Högskola talade om  hur viktigt det är att det finns ett bra anhörigstöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa!
Nationellt kompetenscentrum anhöriga har gjort tre kunskapsöversikter som Mats presenterade.

Sedan fick vi lyssna på Sigrid Stjernswärd, lektor vid Psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning, om utvecklingen, effektiviteten och värdet av ett nätbaserat mindfulnessprogram som stöd för närstående till personer med psykisk ohälsa. Resultaten tyder på att ett sådant nätbaserat stöd kan vara ett effektivt och värdefullt verktyg för att hantera stress i vardagen, även om det inte passar alla.

Ingrid Lindholm, NSPH:s Anhörigprojektet  berättade om anhörigprojektet som syftar till att finna lösningar för att stödja och uppmärksamma situationen för anhöriga till personer med psykisk ohälsa. Vad kan man göra åt att hälften av de anhöriga själva drabbas av psykisk ohälsa och att tre av fyra är i behov av stöd? Resultatet av 3 års fokus på dessa frågor presenterades; ett utbildningsmaterial för anhörigkonsulenter, kampanjen ”Vem hjälper dem som hjälper”, konstkurs för anhöriga, filmer för sociala medier och yrkesverksamma osv.

Utveckling av anhörigstöd i samverkan – Idéer från Ekerö kommunUlf och Marita Wennerholm, anhöriggruppen, Agneta Hellne, cirkelledare och anhörig, och Pia Nilsson, anhörigkonsulent gav oss en inspirerande skildring av hur anhörigstöd kan fungera!
På Ekerö finns sedan ett antal år en anhöriggrupp . Gruppen är navet i
utveckling av anhörigstöd och här omformas erfarenheter till stöd för andra i liknande situation. Betydelsefullt är också samverkan mellan kommunala och landstingsverksamheter och som är under ständig utveckling. De arbetar alla tillsammans för att underlätta anhörigas situation och öka anhörigas delaktighet i processen.

En givande konferens avslutades med att Moderator Margareta Östman samtalade med medverkande i konferensen och inbjudna gäster!