Samverkan och sekretess Psykiatri psykos

Psykiatri psykos har bjudit in samverkansparter inom kommun och landsting för att underlätta frågor som rör anhöriga. Måndag 16 oktober var tredje gången man träffades under temat Sekretess och samverkan.

Lena Hultén (Anhörigföreningen) och Johanna Sahlström (IFS) lade grunden för dagens teman med berättelser ur medlemmars liv och svårigheter i kommunikation med psykiatrin.

Förmidagens ägnades därefter åt att juristerna Claire Melin och  Maria Hansson som gick igenom vad som gäller avseende hälso- och sjukvårdssekretess och patientlagen. Lagarna finns för att skydda den enskilda individen.

Huvudregeln är att det råder sekretess men man gör alltid en bedömning vad som ska gälla. Det är samma lag och därmed samma regler som gäller oavsett  specialitet och att den som gör bedömningen är personligt ansvarig för utlämnande av information och kan därmed straffas om man hanterat information på fel sätt.

Vid t ex telefonkontakt får man därför räkna med att personalen kan ställa motfrågor för att säkerställa att den som ringer verkligen är den man utger sig för. Det är viktigt att man som anhörig samverkar med sin närstående och personalen och försöker få vara med vid utskrivningstillfället och att man kommer med i journalanteckning som man kan hänvisa till vid senare tillfälle då intagning kan bli aktuell.

Att en person avlidit omfattas inte av sekretess utan man informerar anhöriga att det har hänt, om personen varit intagen inom sjukvården. Efter att någon avlidit råder en svagare sekretess avseende medicinska frågor, för att helt upphöra efter 70 år.

Intagningsbeslut vid tvångsvård är alltid offentligt medan vårdintyg omfattas av sekretess.

Den nyligen instiftade framtidsfullmakten omfattar inte hälso- och sjukvård.

Slutligen gav juristerna ett råd till oroliga anhöriga – om ni är oroliga för er närståendes liv, kontakta polisen. De kan alltid kontakta sjukvården och få besked. Därefter gör de sin bedömning vilken information som den anhörige kan få.

Under eftermiddagen talade Cecilia Axelsson, processledare i temagrupp psykiatri, om samverkan inom VG-regionen.

Målet är att utjämna skillnader i hälsa  – livsvillkor, psykosociala faktorer, somatisk hälsa och tillgång till hälso- och sjukvård.

SIP (Särskild Individuell Planering) kommer att genomföras fr o m 1 januari 2018. Den ska formuleras inför/direkt efter utskrivning och arbetet med den bör starta redan vid inskrivningen så att den hålls levande under inläggningen. Anhöriga kan medverka, däremot tas inte anhörigperspektivet in i arbetet.

Målet är att tidigt samordna med anhöriga – att ge kunskap och information samt ha respekt för anhörigs situation.

Det här var en mycket intressant dag som gav stor möjlighet att föra in anhörigperspektivet i diskussionerna och föreningen kommer att ta kontakt med föreläsarna för att bjuda in till information till medlemmarna.