Nätverksmöte NSPHiG

Måndag den 7 mars deltog Bibi, som representant för Anhörigföreningen, i NSPHiG:s nätverks-/styrelsemöte.

Punkter som togs upp under mötet:

  • Projekt Värdebaserad vård – Emma rapporterade från projektet som avser att ta fram mätbara faktorer vid schizofreni och liknande tillstånd. Projektgruppen har prövat olika mått och även varit i kontakt med Tyskland och Nederländerna. Man har tagit fram ett första styrkort som innehåller faktorer som idag går att få fram inom områdena process, kostnad och utfall. Man har även varit i kontakt med Uppsala och prjektet et ska inte handla om tur”
  • Reviderade riktlinjer för anhörigstöd – Bibi presenterade de nya riktlinjer som tagits fram av Göteborgs kommun.
  • Hur uppfattar föreningarnas medlemmar den service man får av Kontaktpunkt psykiatri – Nils ber än en gång om synpunkter från resp medlemsgrupp avseende Kontaktpunkt psykiatri. NSPHiG kommer att sätta ihop ett par frågor som kommer ut till nätverket och därmed presenteras på vår hemsida. En konkret möjlighet att påverka!! Håll ögonen öppna och kom in med dina synpunkter!!
  • Brukarrevisioner – Julia rapporterade om sviktande intresse bland chefer och personal vilket resulterar i dålig uppslutning bland dem som bor i särskilt boende för personer med psykiskt ohälsa. Revisionerna sker på uppdrag av Göteborgs kommun men har visat sig vara svåra att genomföra på flera boenden. SDF Lundby har dock fått till stånd att 30 av 50 personer vill delta, bl a pga engagerad personal och en drivande chef.
  • Peer support – Sonny informerar om att intervjuer till anställning som Peer supporter pågår, 30 har sökt och man planerar utbildning i april-maj.
  • Mötet beslutar att fortsätta med möten med politiker. Önskvärt är att under våren hinna möta 2 partier som sitter vid makten.
  • Årsmötet planeras till 27 april.
  • Nästa nätverks-/styrelsemöte 11 april 13.30-16.00
0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar