“Myndigheter får aldrig profitera på anhörigas kärlek”

Uppföljande artikel om Rolfs och Kamillas anhörigsituation!

Samhället är helt beroende av anhörigas engagemang för att klara omsorgsbehoven från en åldrande befolkning, enligt Anhörigas riksförbund. Trots det upplever många av anhörigvårdarna i Sverige att de inte får den hjälp de behöver.

– De anhöriga är personer med värdefulla kunskaper som borde tas på allvar, säger Ann-Marie Högberg, förbundsordförande för Anhörigas riksförbund.

News55 har den senaste tiden uppmärksammat de 1,3 miljoner svenskar som ägnar sig åt det som kallas anhörigvård, det vill säga vårdar och stöttar en närstående som av olika anledningar inte klarar av vardagen på egen hand.

Många av anhörigvårdarna upplever att samhällets stöd brister. Detta trots att samhället är beroende av anhörigas engagemang för att klara omsorgsbehoven från en befolkning som lever allt längre.

“Fler ska kunna få rätt hjälp i rätt tid och anhöriga ska kunna vara just anhöriga”

– Anhöriga måste få möjlighet och stöd att göra det som känns bäst för sig själva och för sin närstående. Det är inte bra för någon om anhöriga tvingas ta ett allt för stort ansvar för omvårdnad och vård. Jag som äldreminister tycker att det här är en väldigt viktig fråga och vi gör miljardsatsningar på mer personal i äldreomsorgen, fler äldreboenden och enklare och flexiblare biståndsbedömning, kommenterar Åsa Regnér i ett mail till redaktionen.

– Fler ska kunna få rätt hjälp i rätt tid och anhöriga ska kunna vara just anhöriga, inte känna sig tvingade att agera omvårdnadspersonal. Det är kommunen som har ansvar för att utföra äldreomsorg.

Ann-Marie Högberg är förbundsordförande för Anhörigas riksförbund och engagerad i frågan om anhörigas rättigheter. Enligt henne är Rolfs och Kamillas berättelser tyvärr ingenting unikt.

– Rolf och Kamilla beskriver oändligt många anhörigas situation i dag även om alla inte har det lika tungt som dem. Det är oerhört sorgligt.

“Man kan inte lämna över allt ansvar på kommunerna”

– När jag läser Åsa Regnérs svar är det väldigt rätt på många sätt. Det är bra att man pratar mer om anhöriga men tyvärr blir situationen för anhöriga inte bättre, det blir tvärtom sämre. Man vill ha bilden av att det allmänna sköter det mesta när det kommer till vård och omsorg och att de anhöriga står bredvid och kompletterar lite, men det är tvärtom. Samhället gör alldeles för lite för att se anhörigas insatser och ge dem rimliga villkor för dem att ge stöd åt sina närstående, säger Ann-Marie Högberg.

2009 skedde en lagändring i Socialtjänstlagen vilket innebär att kommunerna är skyldiga att erbjuda stöd till de som ger vård till närstående som är äldre, är långvarigt sjuk eller som har en funktionsvariation. Men eftersom det inte specificeras i vilken grad, eller vilken sorts anhörigstöd kommunerna ska erbjuda, varierar det mellan kommunerna hur lagen tillämpas.

Och detta är ett stort problem, menar Ann-Marie Högberg

– Man kan inte lämna över hela ansvaret på kommunerna, de kan inte klara detta själva. Vi ser att kommunerna har ekonomiska problem och gör neddragningar både i vård och omsorg, vilket naturligtvis får konsekvenser, inte minst när det kommer till anhörigstödet. I vissa kommuner görs oerhört mycket, medan det på andra ställen nästan inte görs någonting alls. Problemet är att det inte står någonstans hur stödet för anhöriga ska utformas, detta måste förtydligas.

Anhörigas riksförbund är en samlingspunkt för anhöriga runt om i Sverige. De uppvaktar myndigheter och politiker, är med och påverkar när utredningar ska göras och lyfter anhörigfrågan medialt. Det är ett påverkansarbete som tar mycket tid och som går långsamt framåt.

Svårt att få politisk genomslagskraft

–  Det går väldigt trögt. Det finns inte tillräcklig beslutsamhet för att förändra situationen, men om man inte gör något nu kommer vi i framtiden inte att klara oss utan anhörigas hjälp, varken ekonomiskt eller personellt. Det kan också vara så att det inte är lika självklart för framtidens anhöriga att bistå på samma sätt som man gör i dag. Föreställningar om att man inte ska ligga samhället till last eller att man uppoffrar sig för den man älskar är tankar som inte är lika självklara hos dagens unga.

Ann-Marie Högberg eftersträvar mer än våra politikers goda föresatser när det kommer till att förändra situationen för de som vårdar sina närstående. Fler bidrag för anhöriga, möjlighet till avgiftsfri avlösning, nationell statistik över hur situationen ser ut i landet, ytterligare åtgärder som underlättar för människor att kombinera yrkesarbete och vård av anhörig, tydligare regler för hur anhörigstödet ska utformas av kommunerna och mer uppföljning är förslag på konkreta lösningar som Anhörigas riksförbund föreslår.

– Man har skjutit till mer pengar, men resurserna ska räcka till mycket och då blir man rädd att prioritera så mycket som skulle behövas på det här området. Det här är ett växande problem som kräver fler åtgärder då det man hittills har gjort inte är tillräckligt. Folk får bo hemma alldeles för länge, vi behöver en mer flexibel biståndsbedömning, mer personal i äldreomsorgen och fler boenden. Man måste ha en plan också för de anhöriga.

Även de anhörigas kunskap och erfarenhet måste lyftas som något betydelsefullt, menar Ann-Marie Högberg.

“Myndigheter får aldrig profitera på anhörigas kärlek”

– En partner i en omvårdnadssituation har värdefull kunskap om och erfarenhet av vad deras anhöriga behöver. I reportaget om Kamilla kunde vi se att man inte tog hänsyn till den värdefulla information som hon hade om sina mamma. Anhöriga är inte en ny vårdgrupp, verkligen inte, utan en värdefull källa till information och det är det man måste se dem som i första hand.

För i slutändan handlar det om kärlek.

–  Man måste göra det möjligt för den som vill och kan att göra rimliga insatser för dem man älskar. Den som vårdar en närstående ser ingen annan utväg än att göra just det och därför känner de flesta inte att de ångrar något. Det handlar i grund och botten om kärlek, och myndigheter får aldrig profitera på anhörigas kärlek till den de vårdar, avslutar Ann-Marie Högberg.