Möte med SU-Psykiatrins Inflytanderåd

Ethel representerade Anhörigföreningen Göteborg på Inflytanderådets möte den 30 mars. Den här gången träffades både Psykiatri Psykos och Psykiatri Affektiva i ett gemensamt möte som görs en gång per termin. Mötet började med information från de olika brukarföreningarna.

Information från Psykiatri Psykos

Värdebaserad vård – Psykiatri Psykos är inne i projektfasen, vilket innebär att man tar fram mått på verksamhetens resultat sett ur ett patientperspektiv. Patientens värdering av resultatet skall på sikt styra utvecklingen av vården. Viktigt att man beaktar det individuella perspektivet så att vården inte blir helt igenom standardiserad.

Information från Psykiatri Affektiva

Psykiatri Affektiva blev ju en verksamhet i juli förra året. Under hösten har arbetet med att skapa en ledningsstruktur pågått och varit framgångsrikt. En viktig uppgift för denna grupp är att skapa täta samband mellan utskrivning och tid i öppenvården. Detta sker genom att patienten får en tid i handen när hen skrivs ut.

Inbjudan till samarbete i att ta fram en strategi för brukarsamverkan kommer på nästa Inflytanderåd den 18 maj.

Psykiatri Affektiva har fått i uppdrag att starta en ny specialistmottagning för svår stressrelaterad psykisk ohälsa för hela Västra Götaland. Mer information om detta på nästa Inflytanderåd den 18 maj.

Närstående och anhörigfrågan.

Ethel tog upp frågan. Man behöver definiera och sätta fingret på vad som är problemet med samspelet personal och anhöriga. Ofta är man som anhörig den som bär sin närståendes problem och situation och tenderar därför att bli en krigare.

Personal gömmer sig ibland bakom sekretessen. Psykiatri Psykos har påbörjat ett arbete med att utveckla samarbetet med anhöriga. I det arbetet är Anhörigföreningen involverad.

Flera föreningar har verksamhet riktad till anhöriga. Om man lyssnar på deras erfarenheter så blir man förvånad. Gemensam nämnare är bemötande som brister.

Hur ändrar man på detta? I arbetet med anhöriga går det att arbeta även om patienten är negativ. Det går att gå andra vägar med information på olika sätt.

Second opinion kan vara en väg att väga upp läkarens auktoritet. HSL ändrades 1 januari och ger nu rätt till detta.

Ethel tar upp att man som anhörig bär ett tungt lass och att bli utestängd blir svårt att hantera. Man kan ju ge stöd till anhöriga även om man inte blandar in patientens sekretessbelagda uppgifter.

Att vården samarbetar med alla anhöriga där patienten sagt ja är ett första mål.

Ethel undrar hur många föreningar som har ett särskilt uttalat anhörigperspektiv och genom handuppräckning visar det sig att alla har det. Ethel föreslår att man samlas kring frågan över föreningsgränserna.

Hjälp till stödpersoner

Ethel tar upp att man behöver ha kunskaper för att ge rätt stöd. Mind har en självmordslinje där man ger utbildningsdagar innan man börjar arbeta. SPEC har kurs i psykisk livräddning. Det påpekades att den offentliga vården lever under andra omständigheter än föreningarna och har ett mycket omfattande system för stöd som föreningarna saknar. Därför behöver föreningarna bygga upp egen kunskap kring hur man skall utveckla sina egna stödstrukturer.

 

 

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar