Möte med Inflytanderådet

Den 17 februari representerade Ethel Anhörigföreningen Göteborg på SU-psykiatrins Inflytanderåd. Inflytanderådets möten är numera uppdelade mellan Psykiatri Affektiva och Psykiatri Psykos. Den här gången var det Psykiatri Affektivas tur.

Några intressanta punkter från mötet:

Behandlingshem

Finns möjligheter att få beviljat placering på behandlingshem? Ja, det finns ett politiskt fattat beslut i VGR om att medborgare själva kan välja vårdgivare. Detta kräver att berörd patient själv inkommer med önskemål om till exempel ett specifikt behandlingshem och sedan ska behandlande läkare avgöra om behandlingshemmet är lämpligt för patienten, hur länge han/hon behöver vård och om vårdgivaren kan ansvara för eftervård. Dessutom krävs att behandlingshemmet har ett gällande avtal med något landsting/region i Sverige. Det är denna punkt som lett till praktiska svårigheter för närvarande. SU/VGR har inga egna avtal, men har i praktiken använt sig av så kallade hängavtal som Region Skåne haft med fler behandlingshem och dessa avtal sades upp av Skåne i höstas. Temporära avtal har tagits fram för att säkerställa att patienter som har pågående vård på behandlingshem ska kunna färdigvårdas, men för nya patienter är dessa avtal inte aktuella. Potentiellt berörda patienter behöver därför själva skaffa sig information om annat landsting/region eventuellt har gällande avtal med behandlingshem som i så fall skulle kunna vara aktuella. När det gäller patienter med ätstörningsproblematik så bedömer SU att fullgott alternativ numera finns inom VGR. För patienter med emotionellt instabil personlighetssyndrom (borderline)/självskada så pågår för närvarande planering av utökade resurser där målsättningen är att så småningom kunna erbjuda en fullvärdig vård där även dagsjukvård och heldygnsvård ska finnas.

Former för inflytande

Tre förslag om ytterligare möjliga former för inflytande diskuterades: brukarrevision, deltagande på utbildning för verksamhetens personal samt deltagande på verksamhetsledning. Intressanta förslag som kommer att följas upp under våren.

Värdebaserad vård

Psykiatri Affektiva bedriver för närvarande verksamhetsstyrning med hjälp av värdebaserad vård för två patientgrupper: bipolär sjukdom respektive ätstörningar. En viktig del av värdebaserad vård är att vården bland annat ska följas upp utifrån patientrapporterade utfalls- och erfarenhetsmått. Detta innebär att patienters egen bedömning av hur de blivit behandlade och vilka resultat detta lett fram till ska ha en tydlig inverkan på utformningen och uppföljningen av vården. Till hösten planerar Psykiatri Affektiva att starta värdebaserad vård för ytterligare två patientgrupper. Mer information kommer före sommaren.

favicon-ahgbg

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar