Krafttag för psykisk hälsa

Läs vad SKL:s VD skriver i sin krönika! 

Psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Alla känner vi nog någon som drabbats. Därför behövs nu kraftfulla insatser för att öka den psykiska hälsan.

Psykisk hälsa är mer än frånvaro av sjukdom. Det handlar om en känsla av välbefinnande och att människor upplever sin tillvaro meningsfull, kan klara vanliga påfrestningar, kan arbeta produktivt och vara delaktiga och bidra till samhället – alltså leva ett bra liv utifrån sina egna förutsättningar. Psykisk hälsa är viktigt för oss alla. Därför har psykiatri och psykisk hälsa de senaste åren varit en prioriterad fråga för kommuner, landsting och regioner.

Överenskommelsen mellan SKL och regeringen för insatser inom området psykisk hälsa, på totalt 1 414 miljoner för 2018, är ett viktigt steg för att förstärka både primärvårdens möjligheter att möta personer med psykisk ohälsa och den specialiserade psykiatrin för vuxna. Dessutom innebär det en förstärkning riktad till barn- och ungdomspsykiatrin. Jag hoppas nu att kommuner, landsting och regioner verkligen tar chansen och visar att man tar frågan på allvar.

För mig är den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga särskilt oroväckande. Det är viktigt att problemen upptäcks och åtgärdas tidigt för att undvika att barn och unga får det ännu svårare senare i livet. För detta behöver alla verksamheter som möter barn och unga och deras föräldrar vara involverade. Kommuner, landsting och civilsamhället behöver än mer samordna sina insatser så att verksamheten drivs så effektivt och bra som möjligt. Så kan vi nå bättre resultat för barn och unga och deras familjer.

I Uppsala har exempelvis socialtjänsten och BUP sedan flera år ett framgångsrikt samarbete för barn och familjer i kris – ett utmärkt exempel på hur samverkan ger mereffekter.

En särskild programberedning på SKL har också utrett och tagit fram ett underlag för diskussion samt en kunskapsöversyn med en nulägesbeskrivning av hälsoläget för barn och unga.

Men ökad samverkan är inte hela lösningen. Vi som ansvarar för verksamheterna i kommuner, regioner och landsting behöver också utveckla och förbättra våra arbetssätt. Alltför många barn och vuxna begränsas idag av psykisk ohälsa. Den utvecklingen måste stoppas. Nu krävs kloka beslut, på alla nivåer, för att de resurser som satsas ska omvandlas till mänskliga vinster.

Vesna Jovic