Debattduell om äldreomsorgen

Torsdagen 3 maj möttes Daniel Bernmar (Vänsterpartiet) och Ann Catrine Fogelgren (Liberalerna) på Anhörigcenter Väst, Frölunda Torg, för en duell om äldrefrågor i Göteborgs stad.

Moderator var Magnus Gustavsson, chef på äldreboende.

De båda har haft många debatter i fullmäktige och tyckte nu att det var dags att för ut diskussionen till allmänheten. Båda är intresserade av sakliga debatter med konkreta förslag och idéer utifrån deras respektive politiska ståndpunkter.

En av fördelarna med att debattera i fullmäktige är att man alltid får tala till punkt, menar både Ann Catrin och Daniel.

Denna dag låg fokus på äldrefrågor och Magnus inledde med att fråga om en budget i balans är viktigare än värdegrunden?

Daniel menar att intentionerna måste följas och finansieras och att man då har behov av mer resurser medan Ann Catrin påpekade att det inom staden förekommer ojämlikheter och hon skulle vilja rikta medlen tydligare än som sker nu. Hon önskar också att man tillsätter en äldrenämnd som omfattar hela staden.

Lagen om valfrihet (LOV), som trädde i kraft 1 januari i år, innebär att den som beviljas hemtjänst, kan välja utförare av tjänsten man är inte längre hänvisad till kommunens hemtjänst. Idag har 160 kommuner LOV.

Daniel påpekar att man i Stockholms kommun har haft valfrihet i mer än 20 år, men att kvaliteten inte förbättras, däremot har kostnaderna stigit. Han menar också att när man väl valt LOV är det mycket svårt att gå tillbaka till endast en kommunal leverantör.

Ann Catrin påpekar att endast 1% har valt annan leverantör än kommunen hittills. Hon anser att konkurrensen ger bättre kvalitet även i kommunens hemtjänst och att de anställda får fler arbetsgivare att välja mellan.

Magnus inflikar att en sänkt timpeng kommer att medföra sänkt kvalitet och Daniel menar man idag har samma timpeng men att det är svårt att rikta medel i ett LOV-system och att man hoppas på att de värsta lycksökarna ska försvinna.

Ann Catrin klargör att man idag har en situation med 100% beviljad tid men bara 60% utförd tid pga att hemtjänsten har så begränsade resurser. (Det innebär alltså att även om man fått ett beslut grundat på personens behov, är det inte självklart att man får det antal timmar man lovats, förf anm)

Man räknar med att ett nytt system införs 2019.

Hur ställer sig duellanterna till vinster i välfärden?

Ann Catrine berättar att 48% av vårdcentralerna i VG-regionen är privata och att det är naturligt att privata företag tar ut vinst. Kvalitetsfrågorna förs dessutom närmare ansvarig chef. Hon jämför med att bygga ett hus, vilket får Daniel att opponera sig  – det kryper under skinnet, säger han., att jämför hus med omsorg. Den här diskussionen har de haft tidigare, det märks…

Ann Catrin menar att man ska möta bästa kvaliteten och att dålig verksamhet avvecklar sig själv, medan dålig verksamhet inom kommunen kan fortleva.

Svartedalens äldreboende har prövat 6-timmars arbetsdag, vad anser duellanterna om det?

Då man startade frågades: Varför prioritera något så dyrt? Men det har medfört höjd kvalitet och bättre arbetsvillkor.

Ann Catrin påpekar att man vet hur ansträngande det kan vara att arbeta ino äldreomsorgen, men att liberalerna tror att det är omöjligt, rent ekonomiskt. Det hade varit intressant att ha en annan arbetsplats att jämföra med under försökstiden.

Daniel menar att 6-timmarsdag inte kan införas på alla arbetsplatser, men att äldreomsorgen då bör prioriteras.

Magnus frågar: Varför satsa på något som är ogenomförbart?

Ann Catrin: Vi vill ha personal som stannar, som vill satsa på en karriär och som genom fortbildning får bättre lön. Vi vill ge möjlighet till reflektion och friskvård.

Daniel kontrar: Liberalernas budgetförslag ligger 23 miljoner lägre än nuvarande budget – hur ska det gå till?

Hur ska ni öka tryggheten för de äldre och därigenom förebygga psykisk ohälsa?

Ann Catrine önskar fler boendeformer, med ökad gemenskap. Träffpunkter som har öppet även på helgerna och ett ökat stöd från civilsamhället. (Det är sånt som vår förening!)

Daniel vill ha säkrare miljö både i hemmet och ute, man planerar för närvarande för 1000 platser i trygghetsboende. Man planerar även för fler som bor kvar hemma med ökad trygghet och att bibehålla det som finns.

Så till sist – Anhörigperspektivet!

Daniel vill se en välutbyggd omsorg, men det ekonomiska stödet behöver ökas. Anhöriga ska inte bli anhörigvårdare!

Ann Catrine påpekar att 100 000 anhöriga har redan gått ner i tid, många behöver någon att tala med och man behöver mer avlösning och fler platser på korttidsboende.

Man talar även om utvecklad välfärdsteknik, eftersom den anses bidra till mer frihet vilket bör vara bättre för de anhöriga.

Då Lena Hultén ställer frågan om vilka konsekvenser man som anhörig kan räkna med när en närstående är medicinskt färdigbehandlad och socialtjänsten har 3 i stället för 5 dagar på sig att hitta en lösning, svarar Daniel:

– Jag är orolig för hur det kommer att kunna lösas.

Ann Catrin fyller i: Det behövs fler mottagningsteam och mobila team.

Därmed var dagens duell över och som ni märker – en diskussion mellan två rutinerade politiker med vitt skilda åsikter, som gav oss en stunds insikt i det politiska livet och diskussionen. Mer står att finna om man besöker fullmäktige, tider se nedan! Man kan också finna inspelningar av sammanträdena på kommunens hemsida, då kan man snabbspola till de frågor man är mest intresserad av. Gör det!

Sammanträdestider hösten 2018
Torsdag 13 september
Torsdag 4 oktober
Torsdag 25 oktober (nyvalda)
Torsdag 22 november (fastställande av budget)
Torsdag 20 december (val av nämnder med mera)