Möte med Vänsterpartiet

Måndag 11 januari mötte styrelsen för NSPHiG, där Anhörigföreningen har en ledamot, inbjudna landstingspolitiker från  Vänsterpartiet. Tanken är att samtliga partier under våren 2016 ska presentera sina ståndpunkter när det gäller psykisk hälsa och delta i diskussion.

Eva Olofsson och Carina Örgård deltog från Vänsterpatiet denna gång och båda har erfarenheter av psykisk ohälsa i sin närmiljö.

Eva har lång erfarenhet av politiskt arbete medan Carina är fritidspolitiker och arbetar som psykoterapeut inom BUP på deltid.

Vänsterpartiet är under denna mandatperiod i opposition tillsammans med S och SD, vilket naturligtvis medför att de inte kan fatta beslut men bevaka och driva olika frågor. De sitter med i kommittéer och styrelser, bl SU:s styrelse.

Våra frågor höll sig på den nivå som är möjlig för politiker att svara på men man förstod att de även har kunskaper om hur verksamheter fungerar på brukarnivå. Flera av våra frågor berörde anhörigperspektivet, både direkt och indirekt.

Tillgänglighet till den vård man upplever att man behöver.

För närvarande finns inga tillförlitliga mätningar avseende hur många som blir nekade vård trots att de upplever att de har behov av det. Man utgår från statistiska underlag, på riks- eller regionnivå, och jämför med antal inläggningar och får på så sätt en uppfattning om den gråzon som uppstår mellan tillgång och behov.

I regionen har man gjort beräkningar på hur mycket pengar som beräknas för varje medborgare och då man jämför regionen med Göteborg ser man att göteborgare får mindre per medborgare.

Det står helt klart att samarbetet mellan sjukvård och primärvård behöver utvecklas, vårdkedjan fungerar inte särskilt bra idag. Man missar att överlämna information, SIP  har inte slagit igenom som arbetsverktyg och modellen med fritt vårdval komplicerar organisationen och dess styrning. Det blir en mängd regler för att styra så olika verksamheter.

Många är oroade av att flyktingströmmen ska påverka möjligheten at få vård. Regionen har mottagit 230 miljoner särskilt avsedda för att ge flyktingar den vård de behöver och en stor del av detta går till psykiatrin eftersom många är märkta av de trauma de genomgått före och under sin flykt. Man tror t o m att det kan gagna psykiatrin att få en ny grupp patienter med behov av krisbearbetning och traumaspecialister. Det kan locka nya personalgrupper och höja psykiatrins status på sikt.

Respektfullt och tvångsreducerande bemötande 

Vänsterpartiet ställer sig positiva till att samtlig personal får utbildning i ett bemötande som minskar tvång. Tyvärr kan man i nuläget inte fatta beslut, men man påverkar i diskussioner mm.

Kan Vänsterpartiet förhindra att statliga medel avsedda för psykiatrin inte omfördelas till annan verksamhet?

Genom att bevaka fördelningsmodellen och detaljstyra om det inte räcker. Agera som blåslampa.

Sammanfattningsvis beskrev Eva och Carina de områden som vi diskuterat:

Bemötandefrågan

Oron för sparbeting

Vikten av samarbete med brukarorganisationer – brukarrevisioner

Anhörigperspektivet som ingår i de flesta frågorna

Flyktingmottagandet

 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

IMG_20151220_110651[1]

Alla medlemmar önskas 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

av styrelsen!!

Vi ser fram emot ett aktivt och intressant 2016.

Väl mött i januari !

Forskningsanslag till Henrik Zetterberg

Henrik Z, som omnämns i en artikel i Minnesvärt, har fått ett forskningsanslag på 2 miljoner euro! Anslaget kommer från European Research Council (ERC) och är mycket svårt att få. Man konkurrerar med forskare från hela världen och granskningen är mycket sträng.

Forskningsgruppen, som nu kommer att kunna utökas, studerar hur Alzheimers sjukdom uppstår på molekylär nivå i de tidigaste faserna. Det kan ske så tidigt som 10-20 år innan symtomen börjar visa sig och 25-30 år innan man har fullt utvecklad demens.

Henrik Zetterberg ser anslaget dels som ett erkännande för forskningslaget men även som ett tecken på att Alzheimers sjukdom är intressant att satsa på.

GP 2015-12-16

Yvonnes work shop

Vid senaste medlemsmötet genomförde Yvonne Santamans en workshop med syftet att ge medlemmarna möjlighet ha synpunkter på föreningens arbete och inriktning.

Resultatet av workshoppen kommer att tas upp vid nästa medlemsmöte i januari 2016 men man kan kortfattat nämna att möjligheten till delaktighet och att träffa andra med liknande erfarenheter samt att driva anhörigfrågor inom sjukvård och socialtjänst nämndes i alla grupper.

Mer möjlighet till diskussion kommer att erbjudas vid nästa medlemsmöte.

Nedskärning av kuratorstjänster inom psykiatrin

Som ett led i att Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett sparbeting kommer antalet kuratorstjänster inom psykiatrin att skäras ned med 6 tjänster – 4 inom öppenvården och 2 inom heldygnsvården.

Metoden för nedskärningarna blir den sk osthyveln, man skär lika över alla verksamheter i stället för att punktmarkera vissa verksamheter. Lika för alla alltså.

Träff med Nätverket Anhörigkonsulter i Göteborg (NAG)

Var inbjuden till Nätverket Anhörigkonsulter Göteborg för att berätta om hur det går för vår förening. Jag visade vår hemsida, berättade om våra arbetsgrupper och vad som ligger i pipen för oss. Jag bad NAG att fortsätta med att marknadsföra oss, komma med bidrag till hemsidan och gilla oss på Facebook. Samarbetet är utmärkt, nästa år satsar vi på att springa Blodomloppet tillsammans!

Nästa år Blodomloppet!

 

 

 

26 november Alzheimercafé

Årets sista Alzheimercafé ägnades åt de läkemedel som är vanliga vid Alzheimers sjukdom. Det var Krister Westerlund, ordförande i Malmö, som med sina 20 års erfarenhet i ryggen, berättade om historiken och dagsläget för de läkemedel som kan lindra symtomen vid Alzheimers sjukdom. Trots många forskningsinsatser finns ännu inga bromsmediciner som stoppar sjukdomsprocessen, men man kan få god symtomlindring och slippa rastlöshet, ångest, aggressivitet och oro.
Alzheimers sjukdom förorsakar att acetylkolin, som är en naturlig beståndsdel i hjärnan, försvinner, med olika funktionsnedsättningar som följd.

1988 kom den första acetylkolinesterashämmaren vid namn Exelon i tablettform, som hade god effekt i liten dos men var mycket svår att hitta rätt när det gällde högre doser.
1996 kom Aricept. Den var lätt att ta men gav vissa biverkningar fr a från magen och yrsel.
2000 kom Remenyl med en inbyggd nikotinreceptor som gav ökad blodcikulation
2012 kom Exelon i plåsterform, vilket gjorde att man fick den goda effekten och att den var mycket lättare att administrera.

2002 kom Ebixa som är en sk glutamathämmare och som har haft många goda effekter.

Det händer att läkaren skriver ut något av ovan nämnda preparat, men när man kommer till apoteket vill de ge ett annat preparat. Orsaken är att för flera av preparaten har patentet gått ut och då kan andra läkemedelsföretag tillverka samma läkemedel utan att behöva bekosta forskningkostnader. Ersättningspreparaten har alltså samma effekt till en lägre kostnad, vilket självklart är positivt för statskassan.

Antidepressiva läkemedel kan ha god effekt utan att det medför att patienten blir alltför trött och hängig. Däremot är det generellt sett mindre lämpligt att använda sk neuroleptika, t ex Haldol, Risperidon, Heminevrin eller Sobril. Varje individ bör självklart bedömas utifrån sina förutsättningar men vid diagnosen Lewy-Body´s demens anses det allmänt att neuroleptika är helt olämpligt.

Idag beräknas 4 av 10 patienter få symtomlindrande läkemedel.

Ann-Sofie O`Dwyer, Silviasyster och ordförande i Göteborgsföreningen, berättade kort om Silviasystrarna. Ursprunget är att drottning Silvias mamma fick Alzheimers sjukdom och att man då inköpte en fastighet i Drottningholm där man startade en utbildning riktad till undersköterskor och sjuksköterskor. Ann-Sofie var en av de första 34 undersköterskorna som utbildades, idag räknar man med att 300 har gått utbildningen som numera är på distans och omfattar 2 år.

Vad innehåller en demensutredning?
Grundutredningen innehåller MMSE, ett enklare test samt blodprover.
Man gör dessutom hjärnavbildning och tar prov på ryggmärgsvätska. Anamnesen – berättelsen om hur personen fungerar och hur symtomen utvecklats – är mycket viktig i sammanhanget. Det kan handla om att man plötsligt inte klarar vardagliga saker som att använda kaffebryggaren eller spisen eller att man inte hittar hem.

För att komma till Minnesmottagningen, där man möter specialister på olika demenssjukdomar, för utredning krävs en remiss från läkare på t ex vårdcentral. Man kan även skriva en sk egenremiss, där man beskriver vilka problem man har och skicka direkt till Minnesmottagningen i Mölndal.

Det var alltså en mycket informativ kväll som Krister bjöd på och vi önskades god julhelg och önskan om återseende på nästa års första möte som blir i februari. Annons kommer i GP!!

Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud

Mirja från Anhörigstöd Centrum deltog i novembers medlemsmöte och informerade om att Bräcke diakoni erbjuder personligt ombud till personer med långvarig psykisk funktionsnedsättning. Syftet är att ett personligt ombud medverkar till att man får rätt hjälp från samhället. Man kartlägger befintliga insatser och gör sedan en plan för hur man ska tillgodose dina behov av ytterligare insatser. All planering sker utifrån individuells behov.

För mer information kontakta anhörigkonsulent i ditt område:

Tel 031-49 76 27
Majorna – Linné
Centrum
Västra Göteborg
Askim – Frölunda – Högsbo

Tel 031-704 46 50
Angered
Östra Göteborg
Örgryte/Härlanda
Västra Hisingen
Lundby

Anhörigas Riksförbunds första Podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!

Anhörigas Riksförbunds första podcast!

Anhörigpodden är en podcast från Anhörigas Riksförbund. I podcasten kommer vi att ta upp aktuella frågor inom anhörigområdet. I det första och inledande avsnittet förklarar vi vem som egentligen är anhörig. I samtal med ordförande Ann-Marie Högberg så pratar vi om vad Anhörigas Riksförbund är och gör.

Lyssna här!