Inbjudan till filmvisning!

Vi vill gärna se dig på premiärvisningen av ”Steg för livet”!

En viktig film om självmord, inre ensamhet och om hur vi kan rädda liv. På plats finns filmens regissör Paul Jerndal, som ligger bakom den prisbelönta filmen Indigo. Efter filmen blir det diskussion och mingel med gäster från media, kulturlivet, politiken, sjukvården, näringslivet, myndigheter och ideella organisationer. Och inte minst personer med erfarenhet av allvarliga självmordstankar som berättar om vad som kan hjälpa.

Fredag 2 september 17.30 –20.00

Kristallfoajén, Stora Teatern, Göteborg

O.S.A. Senast 19 augusti till mingel@suicidprev.com

För mer info och frågor maila sarah@suicidprev.com

Din medverkan är viktig!

Nytt nummer av Nka:s nyhetsbrev!

Nationells kompetenscentrum för anhöriga har kommit ut med nyheter – länk finner du nedan!

 

Läs mer här!

NSPH:s nyhetsbrev nummer 8 är ute!

Läs brevet här!

 

Du vet väl att du kan prenumerera på NSPH:s nyhetsbrev?

Vårens sista medlemsmöte

Den 26 maj hade vi vårens sista medlemsmöte. Vi pratade om våra upplevelser från Anhörigriksdagen och vi tittade på filmen från Bräcke Diakonis projekt och utbildning “Vad händer min son eller dotter när jag inte längre finns med?” där tre av våra medlemmar medverkar. Vi diskuterade om vi skulle kunna starta en sådan utbildning inom föreningen med målgrupp alla anhöriga oavsett den närståendes diagnos.

Efter en god och närande fika hade vi ett bra samtal om ett av föreningens huvudsyften, att påverka politiker både i kommun och inom sjukvården. Vårt mål nu är att initiera ett centralt anhörigråd i staden. Då är det viktigt att göra ett bra förarbete med fakta och argument! Vi behöver också involvera andra föreningar i staden.

Nu önskar vi er alla

En skön sommar!

Vi ses i augusti!

Styrelsen

Anhörigföreningen Göteborg

395

Vårruset 2016

Den 10 maj sprang åtta av Anhörigföreningens medlemmar det fem kilometer långa loppet Vårruset i Slottsskogen. Så här uttrycker Yvonne sina känslor:

“Ett härligt vårväder med glädje och fest i luften. Vi representerar Anhörigföreningen och VårRuset är en inspirerande, energigivande och gemensam Hälsofest! 
Det var några ord för att beskriva glädjen och energin! 
Kram
Yvonne”
Och här några bilder som ger syn för sägen! Tröjorna var orange och på baksidan stod ” Jag uppmärksammar anhöriga genom rörelse!
IMG_4986 IMG_4985 IMG_4984 IMG_4982 IMG_4981

 

Vem hjälper dem som hjälper? Anhöriga svarar!

Anhörigprojektet pågår under tiden 2014 – 2017 med stöd från Allmänna arvsfonden. Johanna Hägerstrand och Ingrid Lindholm, båda hemmahörande i Schizofreniförbundet, har gett ut rapporten “Vem hjälper dem som hjälper?”, en fördjupningsstudie om hur det kan vara att vara anhörig till någon med långvarig psykisk sjukdom.

Här kommer ett sammandrag av de punkter anhöriga nämnt som viktiga att arbeta vidare med:

 • Det är normalt för anhöriga att ha olika känslor i sin anhörigsituation.
 • Det stigma som finns runt psykisk ohälsa kan även drabba anhöriga, därför är det viktigt att påverka attityder så att anhöriga upplever sig mindre isolerade.
 • Viktigt att bearbeta känslor av skuld och skam.
 • Om den närstående får bra vård mår anhöriga bättre.
 • Missbruksproblematik måste tas på större allvar.
 • Psykiatripersonal behöver ha insikt i att även anhöriga drabbas av kriser och har behov av respektfullt bemötande, stödsamtal och information.
 • Speciellt stöd till anhöriga när det förekommer suicidrisk hos den närstående.
 • Se anhöriga som en resurs, lyssna på deras information, även om man med hänsyn till sekretess inte kan kommentera.
 • Ta in anhörigperspektivet på vårdutbildningarna.
 • Erbjud anhöriga information, stödsamtal och gruppsamtal som rutin.
 • Utveckla sjukvårdens hemsidor med information om diagnoser, var finns stöd för anhöriga mm.
 • Skapa en Facebook-sida på riksnivå.
 • Bra anhörigstöd oavsett religion, eller inte.
 • Ge anhöriga möjlighet till stödinsats även om den närstående inte vill ta emot insatser.
 • Gott bemötande.
 • Sprid information om anhörigkonsulenter och deras uppdrag.
 • Ge anhörigkonsulenter större kunskap om psykisk ohälsa.
 • Bättre information till anhöriga om vilka möjligheter som finns till kommunalt bistånd som anhörig.
 • Lägerverksamhet för anhöriga.
 • Möjlighet till egen terapi för anhöriga.
 • Bättre information om intresseföreningar som vänder sig till anhöriga.

Som ni ser – många frågor, färre svar, än så länge. Vi ser fram emot att projektet arbetar vidare med sitt grundliga arbete. I rapporten finns även synpunkter från anhörigkonsulenter och psykologer.

Läs rapporten i sin helhet här

Medlemsmöte 25 februari

Februari månads medlemsmöte samlade 17 medlemmar som lyssnade till när Jaana berättade om ÅSS – Ångessyndromsällskapet, och dess verksamhet. Man räknar faktiskt med att så mycket som 20-30% av befolkningen drabbas av ångest som behöver behandling.

Föreningen erbjuder sin medlemstidning 4 ggr/år, föreläsningar som nu även filmas och läggs ut på hemsidan, öppet hus (Järntorget 7) varje torsdag 17-20, telefonjour, rådgivningssamtal, ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, sommarläger och julfest.

Hemsidan hittar du på www.angestgoteborg.se  Föreningen finns även på Facebook.

 

Vår egen hemsida i sin nya form med kalender och karta över var olika aktiviteter tilldrar sig, presenterades och vi fick information om Blodomloppet som går av stapeln 1 juni – dags att börja träna!!

Mötet avslutades med fika.

Medlemsmöte 2016-01-28

Vid mötet deltog 19 medlemmar inkl styrelsen.

Lena Hultén och Yvonne Santamans redogjorde för resultatet av den work shop som Yvonne genomförde i november. Framför allt framkom behovet av att få tala med andra med liknande erfarenheter och att finna stöd hos varann, men även möjligheten att kunna påverka sin situation som anhörig. Man vill få information om anhörigfrågor och få tips om olika stödresurser. Man vill också att föreningen arbetar för att underlätta för anhöriga att involveras i sjukvård och omsorg.

En del medlemmar vill bistå med sin tid, i den mån man orkar med det.

Vi talade även om hur vi når nya medlemmar och det råder tystnadsplikt avseende personlig information som tas upp på medlemsmöten.

Vill du läsa Yvonnes sammanställning, så hittar du den här:

Workshop 24 november

Under mötets andra del hade Lena bjudit in Sassa Hällås från Studieverksamheten Vuxenskolan för att informera om vad ett studieförbund kan erbjuda en förening.

Sassa presenterade bl a kamratcirkeln, som en form av lärande i en förening. Man bildar en grupp på 3 – 12 personer med intresse för ett gemensamt ämne. En av deltagarna utses till cirkelledare, vilket innebär att man ansvarar för att registrera närvaro mm. Man behöver inte vara särskilt kunnig i ämnet eftersom syftet är att söka kunskap tillsammans.

Det blev en livlig diskussion om Sassas information och olika idéer bollades fram och tillbaka. Vi pratade även om hur man som medlem kan hitta andra medlemmar med närstående med liknande problematik.

Mötet avslutades med kaffe, smörgås och bullar och fortsatta diskussioner.

Tack för en trevlig och livlig kväll!

 

Möte med Vänsterpartiet

Måndag 11 januari mötte styrelsen för NSPHiG, där Anhörigföreningen har en ledamot, inbjudna landstingspolitiker från  Vänsterpartiet. Tanken är att samtliga partier under våren 2016 ska presentera sina ståndpunkter när det gäller psykisk hälsa och delta i diskussion.

Eva Olofsson och Carina Örgård deltog från Vänsterpatiet denna gång och båda har erfarenheter av psykisk ohälsa i sin närmiljö.

Eva har lång erfarenhet av politiskt arbete medan Carina är fritidspolitiker och arbetar som psykoterapeut inom BUP på deltid.

Vänsterpartiet är under denna mandatperiod i opposition tillsammans med S och SD, vilket naturligtvis medför att de inte kan fatta beslut men bevaka och driva olika frågor. De sitter med i kommittéer och styrelser, bl SU:s styrelse.

Våra frågor höll sig på den nivå som är möjlig för politiker att svara på men man förstod att de även har kunskaper om hur verksamheter fungerar på brukarnivå. Flera av våra frågor berörde anhörigperspektivet, både direkt och indirekt.

Tillgänglighet till den vård man upplever att man behöver.

För närvarande finns inga tillförlitliga mätningar avseende hur många som blir nekade vård trots att de upplever att de har behov av det. Man utgår från statistiska underlag, på riks- eller regionnivå, och jämför med antal inläggningar och får på så sätt en uppfattning om den gråzon som uppstår mellan tillgång och behov.

I regionen har man gjort beräkningar på hur mycket pengar som beräknas för varje medborgare och då man jämför regionen med Göteborg ser man att göteborgare får mindre per medborgare.

Det står helt klart att samarbetet mellan sjukvård och primärvård behöver utvecklas, vårdkedjan fungerar inte särskilt bra idag. Man missar att överlämna information, SIP  har inte slagit igenom som arbetsverktyg och modellen med fritt vårdval komplicerar organisationen och dess styrning. Det blir en mängd regler för att styra så olika verksamheter.

Många är oroade av att flyktingströmmen ska påverka möjligheten at få vård. Regionen har mottagit 230 miljoner särskilt avsedda för att ge flyktingar den vård de behöver och en stor del av detta går till psykiatrin eftersom många är märkta av de trauma de genomgått före och under sin flykt. Man tror t o m att det kan gagna psykiatrin att få en ny grupp patienter med behov av krisbearbetning och traumaspecialister. Det kan locka nya personalgrupper och höja psykiatrins status på sikt.

Respektfullt och tvångsreducerande bemötande 

Vänsterpartiet ställer sig positiva till att samtlig personal får utbildning i ett bemötande som minskar tvång. Tyvärr kan man i nuläget inte fatta beslut, men man påverkar i diskussioner mm.

Kan Vänsterpartiet förhindra att statliga medel avsedda för psykiatrin inte omfördelas till annan verksamhet?

Genom att bevaka fördelningsmodellen och detaljstyra om det inte räcker. Agera som blåslampa.

Sammanfattningsvis beskrev Eva och Carina de områden som vi diskuterat:

Bemötandefrågan

Oron för sparbeting

Vikten av samarbete med brukarorganisationer – brukarrevisioner

Anhörigperspektivet som ingår i de flesta frågorna

Flyktingmottagandet

 

 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

IMG_20151220_110651[1]

Alla medlemmar önskas 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

av styrelsen!!

Vi ser fram emot ett aktivt och intressant 2016.

Väl mött i januari !