Gyllenkroken

Gyllenkroken erbjuder många aktiviteter  för personer med psykisk ohälsa!

Kanske har du en närstående som har behov av social kontakt och aktivitet? Kontakta Gyllenkroken för mer information om deras program eller gå in på deras hemsida!

Caféet och aktivitetshuset är öppet:
måndag 8.30-16.30
tisdag    8.30-19
onsdag  8.30-20
torsdag  8.30-16.30
fredag    8.30-16.30

Stiftelsen Gyllenkroken
Garverigatan 2, 416 64 Göteborg (hållplats Svingeln)
tel: 031-808995  e-post:  info@gyllenkroken.se   hemsida: www.gyllenkroken.se

Mansgruppen fortsätter!!

Det är med glädje vi kan berätta att vår samtalsgrupp för män fortsätter.
Är du intresserad av att delta eller vill ha mer information kontakta ansvarig Mats Hällqvist tel. 0707-714518 alt. kristinarosen66@yahoo.se
Mansgrupp

 19 januari 2016    “Hem till varje pris”  SVT2

Vart tog de gamla vägen?  SVT2 visar idag ett program kl 20.00 om hur det under 2000-talet försvann en fjärdedel av platserna på äldreboenden. De har inte satts ut i skogen till vargarna utan finns oftast ensamma i sina hem med stöd av hemtjänst och sina anhöriga.

Saknas humanism på våra sjukhus?

Den moderna och högspecialiserade vården vid våra universitetssjukhus har en kompetens av högsta kaliber. Den saknar bara en sak: att behandla patienterna med en humanistisk omtanke och inte bara som ett vårdobjekt. I vårt fall blev bemötandet förfärligt, skriver Hans-Inge Persson. – Läs mera

Styrelsemöte

Den 14 januari hade vi styrelsemöte. Vi förberedde besöket av vår förbundsordförande Ann-Marie Högberg som kommer den 21 januari. Vi planerade vårens medlemsmöten och delgav varandra vad som har hänt sedan sist. Föreningen är inblandade i en hel del aktiviteter och det känns som om anhörigfrågorna uppmärksammas mer och mer. Ett roligt år har börjat!anhörigcafe

Möte med Studieförbundet Vuxenskolan

Den 12 januari träffade Bibi och Lena Studieförbundet Vuxenskolan. Vi diskuterade hur föreningen skulle kunna möta de önskemål som framkom i workshopen som avslutade våra medlemsmöten förra året. Vi fick en hel del uppslag och beslöt oss för att bjuda in Studieförbundet till vårt första medlemsmöte den 28 januariP1110307

Möte med Vänsterpartiet

Måndag 11 januari mötte styrelsen för NSPHiG, där Anhörigföreningen har en ledamot, inbjudna landstingspolitiker från  Vänsterpartiet. Tanken är att samtliga partier under våren 2016 ska presentera sina ståndpunkter när det gäller psykisk hälsa och delta i diskussion.

Eva Olofsson och Carina Örgård deltog från Vänsterpatiet denna gång och båda har erfarenheter av psykisk ohälsa i sin närmiljö.

Eva har lång erfarenhet av politiskt arbete medan Carina är fritidspolitiker och arbetar som psykoterapeut inom BUP på deltid.

Vänsterpartiet är under denna mandatperiod i opposition tillsammans med S och SD, vilket naturligtvis medför att de inte kan fatta beslut men bevaka och driva olika frågor. De sitter med i kommittéer och styrelser, bl SU:s styrelse.

Våra frågor höll sig på den nivå som är möjlig för politiker att svara på men man förstod att de även har kunskaper om hur verksamheter fungerar på brukarnivå. Flera av våra frågor berörde anhörigperspektivet, både direkt och indirekt.

Tillgänglighet till den vård man upplever att man behöver.

För närvarande finns inga tillförlitliga mätningar avseende hur många som blir nekade vård trots att de upplever att de har behov av det. Man utgår från statistiska underlag, på riks- eller regionnivå, och jämför med antal inläggningar och får på så sätt en uppfattning om den gråzon som uppstår mellan tillgång och behov.

I regionen har man gjort beräkningar på hur mycket pengar som beräknas för varje medborgare och då man jämför regionen med Göteborg ser man att göteborgare får mindre per medborgare.

Det står helt klart att samarbetet mellan sjukvård och primärvård behöver utvecklas, vårdkedjan fungerar inte särskilt bra idag. Man missar att överlämna information, SIP  har inte slagit igenom som arbetsverktyg och modellen med fritt vårdval komplicerar organisationen och dess styrning. Det blir en mängd regler för att styra så olika verksamheter.

Många är oroade av att flyktingströmmen ska påverka möjligheten at få vård. Regionen har mottagit 230 miljoner särskilt avsedda för att ge flyktingar den vård de behöver och en stor del av detta går till psykiatrin eftersom många är märkta av de trauma de genomgått före och under sin flykt. Man tror t o m att det kan gagna psykiatrin att få en ny grupp patienter med behov av krisbearbetning och traumaspecialister. Det kan locka nya personalgrupper och höja psykiatrins status på sikt.

Respektfullt och tvångsreducerande bemötande 

Vänsterpartiet ställer sig positiva till att samtlig personal får utbildning i ett bemötande som minskar tvång. Tyvärr kan man i nuläget inte fatta beslut, men man påverkar i diskussioner mm.

Kan Vänsterpartiet förhindra att statliga medel avsedda för psykiatrin inte omfördelas till annan verksamhet?

Genom att bevaka fördelningsmodellen och detaljstyra om det inte räcker. Agera som blåslampa.

Sammanfattningsvis beskrev Eva och Carina de områden som vi diskuterat:

Bemötandefrågan

Oron för sparbeting

Vikten av samarbete med brukarorganisationer – brukarrevisioner

Anhörigperspektivet som ingår i de flesta frågorna

Flyktingmottagandet

 

 

Vill du delta i en anhöriggrupp?

Anhörigstöd Centrum och Majorna Linné erbjuder möjlighet att vara med i en anhöriggrupp som passar dig!

Läs mera

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

IMG_20151220_110651[1]

Alla medlemmar önskas 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

av styrelsen!!

Vi ser fram emot ett aktivt och intressant 2016.

Väl mött i januari !

Forskningsanslag till Henrik Zetterberg

Henrik Z, som omnämns i en artikel i Minnesvärt, har fått ett forskningsanslag på 2 miljoner euro! Anslaget kommer från European Research Council (ERC) och är mycket svårt att få. Man konkurrerar med forskare från hela världen och granskningen är mycket sträng.

Forskningsgruppen, som nu kommer att kunna utökas, studerar hur Alzheimers sjukdom uppstår på molekylär nivå i de tidigaste faserna. Det kan ske så tidigt som 10-20 år innan symtomen börjar visa sig och 25-30 år innan man har fullt utvecklad demens.

Henrik Zetterberg ser anslaget dels som ett erkännande för forskningslaget men även som ett tecken på att Alzheimers sjukdom är intressant att satsa på.

GP 2015-12-16

Nytt nummer av Minnesvärt – ute nu!

Årets fjärde och sista nummer innehåller artiklar om hur en förändrad livsstil kan löna sig, att Stockholms läns landsting beslutat om garanterad utevistelse på kommunala och privata omsorgsboenden, något som, av olika orsaker, inte efterlevs. Relationsexperten BJ Gallagher har skrivit en rad krönikor om att det även fanns positiva inslag i hennes mammas insjuknande i Alzheimers sjukdom. Sångkören Vi sjunger Hjärna har sin motsvarighet på Anhörigcenter I Frölunda Kulturhus. Dit kan man gå med sin närstående och sjunga tillsammans med Jerker Eklund och Elin Ljungqvist.

Man kan även läsa om den undersökningsmetod som tagits fram av Kaj Blennow och Håkan Zetterberg och som godkänts som internationell metod vid diagnosticering av Alzheimers sjukdom.

Läs mer i Minnesvärt!!

Yvonnes work shop

Vid senaste medlemsmötet genomförde Yvonne Santamans en workshop med syftet att ge medlemmarna möjlighet ha synpunkter på föreningens arbete och inriktning.

Resultatet av workshoppen kommer att tas upp vid nästa medlemsmöte i januari 2016 men man kan kortfattat nämna att möjligheten till delaktighet och att träffa andra med liknande erfarenheter samt att driva anhörigfrågor inom sjukvård och socialtjänst nämndes i alla grupper.

Mer möjlighet till diskussion kommer att erbjudas vid nästa medlemsmöte.