Anhöriga arvoderas för sitt arbete

I Umeå kommun kan du bli arvoderad anhörigvårdare om din närstående har ett behov av minst sju timmars personlig omvårdnad i veckan. Foto: Istockphoto

Anhörigstödet ser i dag olika ut runt om i Sverige. I Umeå kommun har man fem personer, totalt 3,25 tjänster, som jobbar som anhörigkonsulenter. Sedan lång tid tillbaka arbetar man även med ett system i vilket anhöriga kan bli arvoderade för det arbete de utför i hemmet.

Anhöriganställningar är ett omtvistat ämne och i många kommuner har man valt att dra ner på, eller helt ta bort, dessa anställningar. I Umeå kommun har man däremot i mer än 30 år tillbaka arbetat med arvoderad anhörigvård, vilket innebär att man som anhörig kan få en ersättning för den vård och omsorg man ger sin närstående.
– Arvoderad anhörigvård är ett bistånd. Biståndshandläggaren tar beslut om hemtjänst och sedan kan brukaren önska att delar, eller hela biståndet, ska utföras av en arvoderad anhörigvårdare. Det är anhörigkonsulenten som sedan gör en bedömning om den anhörige är lämplig som arvoderad anhörigvårdare, säger Inger Haraldsson, anhörigkonsulent i Umeå kommun.
– Det är också när under dagen som brukaren är i behov av hjälp som styr om den anhörige kan åta sig uppdraget. Och självklart om den anhörige vill ta sig an detta.

Stort intresse
Inger Haraldsson upplever att intresset för arvoderad anhörigvård har ökat genom åren. I augusti i år var det 173 personer i kommunen som uppbar anhörigarvode.
Som anhörig kan man som mest arbeta 28 timmar i veckan. I kombination med annat arbete får den totala arbetstiden inte heller överstiga 48 timmar i veckan.
– Om brukaren har ett hjälpbehov av personlig omvårdnad som överstiger 28 timmar per vecka, så anser man att det kan vara svårt och tungt för en anhörig att åta sig mer. För att underlätta för den anhörige kan det då vara bra att kombinera arvoderad anhörigvård med hemtjänst eller korttidsvistelse, säger Inger Haraldsson.

Ett etablerat system
Hur mycket kan man som mest få i arvode?
– För 28 timmar i veckan får man 15 224 konor i månaden före skatt.
De som är kritiska hävdar att det är svårt att både garantera kvalitén på den vård som ges och kontrollera anställningsvillkoren. Hur tänker ni kring det?
– När det blir ett nytt ärende där brukaren vill att en anhörig ska utföra insatserna, så träffar vi föreslagen anhörigvårdare för att ge information och förvissa oss om att anhörigvårdaren kan utföra insatserna på ett adekvat sätt, samt när brukaren har behov av insatsen. Vi upprättar genomförandeplan som skickas till brukaren och en uppföljning görs varje år, ibland oftare. Vi har också telefonkontakt med anhörigvårdarna och ibland gör vi gemensamt hembesök med biståndshandläggaren.

0 Kommentarer

Lämna en kommentar

Want to join the discussion?
Dela med dig av dina synpunkter!

Lämna ett svar