Glad Påsk!

Vi i styrelsen önskar alla våra medlemmar en god och vilsam påsk!

 

Förbundsnytt från Anhörigas Riksförbund

Nu har årets första Förbundsnytt från Anhörigas Riksförbund kommit!

Rubrikerna:

  • Ordföranden har ordet
  • Anhöriglinjen 2017 – vill du bli volontär?
  • Antalet medlemmar växer!
  • Logga in på medlemssidorna

Här kan du läsa hela Förbundsnytt!

SIP betyder samordnad individuell plan

Den 15 mars föreläste Elisabet Hurtado Lundberg från NSPHiG på Anhörigcenter i Centrum om SIP – Samordnad Individuell Plan.

SIP är ett arbetssätt för samordning mellan huvudmän (kommun och landsting) och brukare (närstående). Dels för att organisera vård och stödinsatser och dels för att mötas för att dela med sig av sina kunskaper, behov och resurser.

SIP är lagstadgad sedan 2010 i både HSL (3 f §) och SoL (2 kap. 7 §).Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas. Detta gäller oavsett personens ålder eller problem. Syftet med planen är att säkerställa samordning.

Personen själv ska samtycka till att planen upprättas. Arbetet med planen ska påbörjas utan dröjsmål, det vill säga inom några dagar. Personen själv ska vara delaktig och ha inflytande i arbetet.

Det är situationen och personens behov som styr vilka som ska delta.

All anställd personal inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården ska ta initiativ till en SIP om de upptäcker att behov av samordning finns.  Även anhörig kan ta initiativ och kan delta, om den närstående själv vill det.

 

Länk till Socialstyrelsens Frågor och Svar om SIP

Här är en webbutbildning för dig som vill veta mer

 

 

Föreläsning 21/3

Här ett tips på en intressant föreläsning med Lennart Lundin nästa vecka på onsdag 21/3 kl. 17-18.30.          
Plats Backa Folkets Hus.

Hur orkar man, hjälper bäst och hur blir man lyssnad på inom vården?                                                                                   
Lennart har mångårig erfarenhet av att behandla patienter och möta deras anhöriga, han säger: Allt bygger på samarbete om det ska era på lång sikt, och det måste vården ta till sig.

Anmälan är senast idag men då Backa Folkets Hus är stort så går det bra att anmäla sig imorgon eller onsdag.

Anmälan:Till anhörigkosulenterna Astrid SAelen 031-366 77 35 eller Monica Albinsson 031-366 82 74.

Nkas Webbinarium

Via nedanstående länk kan du se Nkas webbinarium Utveckling och stöd i samverkan och partnerskap med anhöriga.

http://http://www.anhoriga.se/stod-och-kunskap/webbinarium/webbinarier-2018/utveckling-och-stod-i-samverkan-och-partnerskap-med-anhoriga/

Vägen till ett anhörigråd

Sedan ett par år har Anhörigföreningen arbetat med att röja väg för att etablera ett kommunalt Anhörigråd. Kommunstyrelsen i Göteborg har tidigare etablerat bla. ett Pensionärsråd och ett Råd för funktionshinderfrågor och vi ser att det också borde finnas ett Anhörigråd som uppmärksammar de allt viktigare anhörigfrågorna. 

Ett Anhörigråd skulle bli en plattform för möten mellan anhörigintressen och politiker. En viktig fråga för ett Anhörigråd är att fortsatt följa upp hur implementeringen av riktlinjen fortskrider.

Den 23 februari träffade vi, Elisabet Ljungström, Per Johan Ekelöf och Lena Hultén, kommunalrådet Marina Johansson och hennes sekreterare Johannes Hulter.

Det blev snart tydligt att Marina var förberedd på vår fråga och hade ett svar färdigt.

Hon såg ser inte begäran om ytterligare ett råd i tillägg till de som redan finns som en framkomlig väg. De befintliga råden kräver redan mycket administration nog. Hon skulle vilja förenkla rådskonstruktionen, kanske organisera på ett annat sätt.

Marina föreslog istället att vi skulle kunna ingå i pensionärsrådet och/eller funktionshinderrådet. I detta skulle vi få politiskt stöd. Vi lovade att svara inom 14 dagar.

Utifrån vårt nuvarande läge är det positivt om vi kan få in foten någonstans. Beroende på vad vi tillför kan vi senare komma längre.

Vårt svar till Marina och Johannes blev:

”Vi har nu funderat över idéen om att Anhörigföreningen  skulle kunna ingå i det befintliga Pensionärsrådet/Funktionshinderrådet.  Ja tack! Vi skulle önska att vara representerade i båda råden eftersom anhörigfrågorna sträcker sig över flera områden.
Vi har även diskuterat frågan med NSPHIG  som tycker det vore en bra idé att vi i råden skulle fungera som deras kanal i anhörigfrågor.
Vi väntar nu att höra av er.”
Där är vi nu, känns spännande och intressant, en viktig möjlighet att vara med och påverka!

 

 

I tårtornas rike

Sture Andersson, en av våra medlemmar har skrivit en underbar, underfundig  och dubbelbottnad dikt!

Varsågoda, här kommer den:

 

Tårtorna viskade om en stor skandal

en händelse som läckt ut, usch så banal

en bulle hade blivit kär i ett wienerbröd

det väckte enorm förvåning inget stöd

 

Tårtorna som alltid satt i ledningen

bestämde att få slut på förnedringen

dom talade allvar med wienerbrödet

genom ett påpekande att det var ödet

som gett henne en midja som var gul

nej bry dig inte om en bulle som är ful

 

Då sa wienerbrödet skrapa bort det gula

för inuti är alla lika vackra eller fula

en bulle kan ha ett hjärta som en tårta

en tårtas hjärta kan se ut som en vårta

 

Wienerbrödet och bullen blev ett par

och de levde lyckliga i alla sina dar

deras barn var en kopia av de två

de var lika inuti men inte utanpå

 

 

 

Anhörigfrågan också en kvinnofråga

Anhörigas Riksförbunds ordförande, Ann- Marie Högberg, har skrivit ett pressmeddelande med anledning av internationella kvinnodagen den 8 mars. Så här skriver Ann-Marie:

Anhörigfrågan är en kvinnofråga
Det undgår ingen att det idag är den internationella kvinnodagen, en dag då kvinnors rättigheter står överst på dagordningen. Detta är inte bara bra utan även nödvändigt, eftersom att kvinnor fortfarande 2018 diskrimineras på en lång rad områden i vårt samhälle.

Frågor som normalt får belysa denna ojämlikhet mellan könen är exempelvis rätten till lika lön, mäns våld och trakasserier mot kvinnor, ojämlikt uttag av föräldraledigheten eller avsaknaden av kvinnor i bolagens styrelser. Men det finns andra jämställdhetsfrågor som lätt hamnar i skymundan, och kopplingen mellan vår kamp för anhörigas rättigheter och kampen för kvinnors rättigheter är en av dessa.

Låt oss ge några exempel:

  • Anhörigas Riksförbund driver en nationell hjälplinje, Anhöriglinjen, dit anhöriga kan ringa om råd och stöd i sin livssituation. Av alla samtal som vi under 2017 fick in till Anhöriglinjen var det 73 procent kvinnor som ringde.
  • Socialstyrelsen slår i en purfärsk rapport fast att andelen kvinnor med LSS-insats är fortsatt lägre än andelen män, 41 procent. Skillnaderna är som störst i åldersgruppen 0–12 år där endast 32 procent av LSS-insatserna är riktade till flickor.
  • Europeiska kommissionen har belyst anhörigfrågan i ett förslag till direktiv. Här lyfts kvinnor fram som den stora förloraren i balansen mellan arbete och fritid för föräldrar och anhöriga. Anhöriga, till största delen kvinnor, står för 80 procent av all vård som utförs i Europa. Av de kvinnor som inte förvärvsarbetar uppger 20 procent att de hindras till detta på grund av omsorg av en anhörig.

Regeringen har identifierat sex mål med sitt jämställdhetsarbete i en skrivelse till riksdagen. Två av dessa berör anhörigas arbete:
”Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet: Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att ge och få omsorg på lika villkor”
”Jämställd hälsa: Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättning för en god hälsa och erbjudas vård och omsorg på lika villkor”

Argumenten för att kvinnor är överrepresenterade bland anhöriga som i det tysta hjälper och stödjer sina närstående som inte klarar av sin egen vardag är många. Kampen för anhörigas rättigheter är därför en stor och viktig fråga för landets kvinnor. Kampen för anhörigas rättigheter ska därför uppmärksammas på denna viktiga dag, Internationella kvinnodagen.

Ann-Marie Högberg
Förbundsordförande

 

Årsmöte i Anhörigföreningen

Tisdagen den 27 februari hade vi årsmöte i Anhörigföreningen Göteborg. Det var föreningens sjätte årsmöte och vi var tjugo personer som hade hörsammat kallelse och inbjudan. Per Johan Ekelöf var kvällens ordförande och Jaana Laitala sekreterare. Förhandlingarna löpte bra och vår revisor Leif  Sundberg gav styrelsen ansvarsfrihet. Lena Hultén, som varit ordförande i föreningen sedan starten lämnade över klubban till Jaana Laitala och Elisabet Ljungström valdes in som ny ledamot i styrelsen. Vi tackade Billa Bergren för väl utfört arbete som kassör.

Så här blir då den delvis nya styrelsen:

Jaana Laitala, ny ordförande, Lena Hultén, Mats Hällqvist och Elisabet Ljungström ordinarie ledamöter samt Irene Backman Katsiogannis och  Per Johan Ekelöf  ersättare.

Vi hälsar Jaana välkommen som vår nya ordförande och Elisabet som nyvald ledamot! Ser fram emot ett nytt spännande år tillsammans!

Efter mötet avnjöt vi en italiensk buffé och lite gott att dricka. De goda samtalen flödade. En trevlig kväll!

Vill du veta mer?

Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsplan 2018

Ekonomi 2016/2017

Förslag Budget 2018