Medlemsmöte med kunskapslyft

Vid årets sista medlemsmöte den 24 november informerades bl a om god man, förvaltare och framtidsfullmakt. Informationen grundar sig på fakta avsedda för socialsekreterare. Avseende framtidsfullmakt är det värt att uppmärksamma att det än så länge är ett förslag och att inget beslut är taget ännu.

Efter den värdefulla informationen berättade Mirja Välipakka, anhörigkonsulent i Centrum, hur en konsulent arbetar, vilken hjälp man kan få och hur det ser ut i stadens olika delar.

Därefter åt vi en god buffé som Marianne och Billa hade dukat upp. Det kändes som om många goda och nyttiga samtal fördes både där och vid det efterföljande kaffet….

Så lottade vi ut biobiljetter till tre lyckliga vinnare…

Till sist önskade vi varandra En God Jul och tackade varandra för Ett Gott År. Nu är vi 101 medlemmar!

Läs om godmanskap

Läs om förslaget om framtidsfullmakt

img_2754

 

Framtidsfullmakter – en ny form av ställföreträdarskap för vuxna

Många människor drabbas förr eller senare av sjukdom eller nedsatt hälsotillstånd som medför svårigheter att ha hand om sig själv och sin ekonomi. Med allt fler äldre i befolkningen ökar behovet av hjälp. Regeringen föreslår därför en lag om framtidsfullmakter som ger enskilda möjlighet att utse någon som kan ha hand om deras personliga och ekonomiska angelägenheter om de senare i livet inte själva kan det. Framtidsfullmakter utgör ett alternativ till ordningen med god man och förvaltare och ett komplement till vanliga fullmakter. Framtidsfullmakter stärker enskildas självbestämmande genom att förbättra möjligheterna att planera framtiden och behålla kontrollen över frågor som är av stor betydelse för dem.

Här kan du läsa hela lagrådsremissen

Telefonrådgivning Alzheimer Sverige

Föreningen Alzheimer Sverige, driver en telefonrådgivning dit du som patient eller anhörig kan vända dig med frågor kring symtom, diagnos eller hur man på bästa sätt tar sig fram genom vård- och omsorgs-Sverige. De som svarar i telefonen har jobbat länge med frågor kring minnessjukdomar och har alla erfarenhet av att vara anhörig.

Rådgivningen är öppen under kontorstid om linjen är upptagen går det bra att lämna ett meddelande så blir man uppringd.

Svenska        020-73 76 10

Persiska        0766-48 63 83

Bosniska       0760-40 07 36

Rådgivningen drivs med stöd av bidrag från staten. Det är viktigt att kunna framhäva vid varje års ansökan hur många som ringer och hur många medlemmar föreningen har – bli därför medlem. Tillsammans blir vi starka!

De vanligaste frågorna:

  • Hur får jag min närstående att gå till läkare?
  • Hur länge kan min närstående köra bil?
  • Är Alzheimers sjukdom ärftlig?
  • Vilka är symtomen på Alzheimers sjukdom?
  • Finns det några läkemedel?
  • Var kan jag få hjälp?
  • Vilka rättigheter har jag?

Välkommen att höra av dig med dina frågor!

Nyhetsbrev 9 från Nka

Dags igen för nyheter från Nka! Läs nedan!

nyhetsbrev-9

 

683

Anhöriggrupp, träff 4

Igår, tisdag 22 november, hade vi den fjärde samtalsgruppen denna höst. Vi var fem personer som möttes och alla hade träffats tidigare. En form för träffarna börjar växa fram och vid sista träffen för året kommer vi att dra erfarenheter ur vad vi varit med om och planera för våren.

Vi ses igen torsdag 15 december 16.30 – 18.00. Ljus i håret är inget krav!

Samverkansdag psykiatri – anhörigkonsulenter

Tisdag 15 november möttes för första gången ett stort antal kuratorer inom psykiatrins olika områden och anhörigkonsulenter inom Göteborgs kommun. Målet för dagen var att belysa anhörigperspektivet och att finna goda exempel på samverkan över organisationsgränserna.

Lasse Alfredsson, projektledare brukarmakt/delaktighet inom Psykiatri psykos, var moderator för dagen och han och Agneta Leeman, Boel Forsberg, Astrid Salen m fl lotsade oss genom de olika programpunkterna.

Anhörigföreningen Göteborg var särskilt inbjuden och Jaana Laitala, Lena Hultén och Bibi Lang deltog. De två sistnämnda stod för första punkten på programmet, då Lena berättade sin egen anhörighistoria och Bibi berättade om föreningens arbete.

lena1-2      bibi

Mats Ewertzon, lektor vid Ersta Sköndal talade på ämnet Nyttan av anhörigstöd.

Bland annat lyfte han fram Nka´s hemsida och dess välfyllda kunskapsöversikt.

Mats nämnde även Susanne Syréns rapport från 2010 där hon beskriver .. ”anhörigas svårigheter att finna gränser för sitt ansvar och förhålla sig till den närståendes upplevelsevärld.” Förhållandet till den närstående innebär en merbelastning i form av begränsningar i att arbeta, ha egen fritid, god ekonomi och egna sociala relationer. Som anhörig upplever man dessutom ofta oro, sorg, rädsla, skuld, skam och ensamhet. I snitt lägger anhöriga 22,5 tim/vecka på att ge sin närstående stöd.

Anhörigskapet förändras över tid och man går igenom olika faser:

  • Behov av information och kunskap
  • Delaktighet och bemötande
  • Kommunikationsproblem

mats-ewertzon

Efter lunch presenterade Psykosvård NO, Rättspsykiatrisk öppenvård och Minnesmottagningen goda exempel på aktiviteter tillsammans med anhöriga.

Resten av eftermiddagen ägnades åt diskussioner i tvärgrupper där Lena, Jaana och Bibi gick runt i grupperna.

Som avslutning reflekterades över dagens innehåll och alla var eniga om att det var mycket viktigt att mötas igen för att arbeta vidare på anhörigfrågan.

Från Anhörigföreningens sida var det en intressant och viktig dag, då det så tydligt märktes ett stort engagemang och intresse för att kunna åstadkomma bättre stöd till anhöriga.

 

 

 

 

Möte mellan politiker och brukarföreningar den 2 november

 

Lena Eilersson var en av föreningens representanter på mötet

Lena Eilersson

Lena Eilersson var en av föreningens representanter på mötet. Här kommer hennes rapport:

Den 2 november gavs ett unikt tillfälle för oss föreningar som ingår i NSPHiGs nätverk att träffa politiker som önskade få kunskap och perspektiv på hur den öppna vården ser ut för personer med psykisk ohälsa. De ville se vad som kan göras för att förbättra vården för denna grupp. De kommer även senare träffa företrädare för primärvård och psykiatrins öppenvårdsverksamhet.

De tre politiker som var närvarande representerades av Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ca tio personer var där, vi var fyra från Anhörigföreningen Göteborg. Det var naturligtvis synd att inte fler kom men å andra sidan så fick alla komma till tals. Sonny Wåhlstedt som är ordförande i NSPHiG var moderator och han ledde skickligt diskussionen. Då det var så få deltagare så diskuterades situationen för personer med psykiskt ohälsa lite mer ingående. Många upplevde att vården nu har blivit allt mer otillgänglig och med dålig uppföljning. När samhällets resurser minskar får de anhöriga allt större belastning för att uppfylla behoven för de närstående.

På mötet framkom att patienter med psykisk ohälsa ofta inte får den somatiska vård de behöver. Patienterna är inte benägna att själva söka vård och inom psykiatrisjukvården antas att patienterna redan har en läkare. Patienterna är i behov av någon som följer upp all vård som berör dem. Primärvården kanske skulle kunna arbeta på ett annat sätt och det finns också behov av större kompetens där vad gäller patienter med psykisk ohälsa. Bättre tillgänglighet i öppenvården och fler behandlingshem eftersöktes också. Kanske patienterna då många gånger inte behövde gå så långt in i sin sjukdom att slutenvård behövs och de som haft slutenvård har bättre chans till uppföljning.

Jag var vid ett annat tillfälle och lyssnade på en fantastisk psykiatriker, Ibtesam Lundgren. Hon berättade att för patienter med psykosdiagnoser står medicineringen för cirka 20 procent av behandlingen de resterande 80% måste utgöras av annan hjälp och stöd för att patienterna skall må bra. Det var också mycket viktigt med uppföljning av medicineringen som måste trappas ner långsamt. Detta säger så mycket om att det måste bli bättre primär- och öppenvård för personer med psykisk ohälsa och patienten måste få hjälp att se till att vården blir av.

 

 

 

Hur ger man hopp?

I dagens nummer av Svenska Dagbladet skriver själasörjaren  och prästen Lars Björklund om sin långa erfarenhet om hur svårt det är att ge tröst.

”Jag har sett människor förlora allt, för att sedan resa sig och börja leva igen. Jag har också mött några som inte har orkat.”

”Man vill förmedla hopp, men när man möter det riktigt svåra, fungerar det inte. Vi måste vänta tills hoppet kan födas och under tiden göra vad vi kan, ge förutsättningar för hopp.”

Att ge hopp – läs här

 

Funktionshinderpolitisk konferens

Fredag den 2 dec genomförs en förberedande konferens inför Internationella funktionshinderdagen 2016.

Dagen arrangeras av HSO Göteborgs medlemsföreningar, FUB Göteborg och Göteborgs Dövas förening i samarbete med Dalheimers Hus och den är gratis!

Om du vill veta mer om funktionshinderkonventionen, diskrimineringslagen och Europakonventionen så är detta konferensen för dig!

Anmälan senast 18 november – följ länken nedan.

Läs mer om konferensen här – spara och sedan öppna!

Nka informerar om konferenser under november-december 2016!

Här kan du läsa mer om aktuella konferenser med anhörigperspektiv!

Konferenser 2016