Anhöriggrupp!

Idag, tisdag 1 november, erbjuds möjligheten att delta i föreningens anhöriggrupp. Vi träffas kl 16.00 – 17.30 i ljusrummet på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63. Välkommen!

Representantskapsmöte i HSO

Den 14 oktober hade HSO ett av sina två representantskapsmöten för hösten. Vi var 31 representanter från olika föreningar.

Efter sedvanlig inledning redogjorde Samverkansgruppen för fysisk tillgänglighet som representerades av Erik Johansson Lönnroth för samverkansgruppens arbete. Organisatoriskt är samverkansgruppen kopplat till Göteborgs stads centrala råd för funktionshinderfrågor (GRF). Fem personer representerar handikapprörelsen i gruppen som 10 gånger per år träffar tjänstemän från stadens förvaltningar som Fastighetskontoret, Trafikkontoret, Stadsbyggnadskontoret och Park och Natur.

Frågorna är centrala och övergripande och det kan t ex röra sig om gatubeläggning, promenadstråk, belysning, lekparker och allt annat som inbegrips i stadsplanering och stadsbyggnadsprojekt. Tester och rundvandringar ingår i arbetet. Begreppet ”enkelt avhjälpta hinder” är centralt i sammanhanget. I början av innevarande mandatperiod (2014-2018) slog politikerna fast att just enkelt avhjälpta hinder skulle vara åtgärdade under mandatperioden. I 2017 års budget är skrivningen borta. Erik presenterar detta faktum som ganska typiskt för hur förutsättningarna för påverkan kan se ut. Han påpekar dock att representanterna har en bra dialog med förvaltningarna i samverkansrådet och att arbetet där trots allt genomsyras av att handikapprörelsen brukar få gehör för sina frågor.

Pia Emanuelsson, ombudsman på HSO och en av representanterna i samverkansgruppen, uppmanar föreningarna att skicka frågor som rör stadsbyggnad och fysisk tillgänglighet till representanterna. Det går utmärkt att skicka frågor till HSO:s kansli via e-postadress info@gbg.hso.se så vidarebefordras de till samverkansgruppen.

Det rådde lite förvirring kring alla råd men på nästa representantskapsmöte den 14 november presenterar HSO de kommunala råden mer utförligt.

 

Aktuella intressepolitiska frågor
Ippsepp Meyer inleder med att uppmana medlemsföreningarna att ta med intressepolitiska frågor som föreningarna själva arbetar med till representantskapsmötena. Därefter redogör hon för frågorna som för närvarande är aktuella i Göteborg:
Förslag att införa LOV inom Daglig verksamhet – Några föreningar har svarat på remissen liksom Göteborgs Stads råd för funktionshinderfrågor (GRF). HSO har deltagit i och skrivit under GRF:s remissvar, men har dessutom skickat ett eget.
Skolfrågor – Staden undersöker de övergripande konsekvenserna av att införa en centraliserad skola. Konkret skulle det innebära att stadsdelarna fråntas ansvaret som i så fall istället läggs på en central skolnämnd. GRF:s skolgrupp jobbar nu bland annat med den fysiska tillgängligheten i skolan.
Trafik – GRF förordar att Göteborgs Stad inrättar ett Trafikråd under den nya Trafiknämnden samt behåller det befintliga rådet i Färdtjänstutskottet.
HSO har besvarat en remiss om regionens trafikförsörjning.
Självförvaltningsrådet – Här är det aktuellt att utforma rådets förslag på ny arbetsordning. Arbetet ska resultera i ett tjänsteutlåtande som tas upp i Social resursnämnd.
Brukarrevisionen – Här sker brukarnas egna kontinuerliga utvärdering av kvalitén i gruppbostäder och daglig verksamhet. Ett pågående projekt handlar om att utveckla verksamheten för människor utan tal.

Jämlikt Göteborg – Det här är en skrivelse från Social Resursförvaltning som ska genomsyra hela Göteborgs Stad. Förvaltningen har bett om hjälp med att lista relevanta parametrar för att mäta jämlikhetsgraden. GRF har svarat att sådana parametrar redan har tagits fram i Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning.
Friluftsprogram – HSO har besvarat en remiss om Göteborgs Stads friluftsprogram.

Ippsepp poängterar att medlemsföreningarna kan skicka angelägna frågor till HSO:s kansli: info@gbg.hso.se för vidarebefordran till de grupper där HSO har ledamöter

Så avslutades mötet. Långt och innehållsrikt, mycket nytt för mig! Men intressant!

683

 

Göteborgs Stads riktlinjer för anhörigstöd

I början av 2016 reviderades Göteborgs stad riktlinjer för anhörigstöd. Det finns anledning att ännu en gång aktualisera vad som står där. Vi anhöriga behöver vara pålästa och kunna bevaka våra rättigheter. Det är också en av Anhörigföreningens mål att kunna förmedla denna kunskap till medlemmarna.

Den 25 oktober kl 18-20 bjöd HSO Göteborg och LaSSe Brukarstöd in till en träff på Dalheimers hus, Dalheimersalen där Louise Odengard och Gisela Askne från stadsledningskontoret och Ann Malmsten, anhörigkonsulent, berättade om de nya riktlinjerna, om stödets innehåll och hur staden praktiskt arbetar med stödet. Ca 40 personer hade samlats för att lyssna, lära och reflektera! Vi var fem stycken från Anhörigföreningen.

Louise och Gisela berättade att de varit ute i alla tio stadsdelsnämnderna för att förankra riktlinjerna. De är förankrade i ledningen men hur nämnderna sedan väljer att implementera dem vet vi ingenting om, det är upp till varje stadsdelsnämnd, sa de.

Efter pausen fanns tillfälle till frågor. Vi fick frågan om vi bedriver intressepolitik i vår förening. På det kunde vi svara ja och vi berättade bl a om vår intention att få till ett anhörigråd i staden. Det bör finnas likaväl som ett pensionärsråd och ett funktiomshinderråd.

Det är otroligt viktigt att vi är en blåslampa på stadsdelsnämnderna att de verkligen lever upp till vad som står i riktlinjerna! Ni vet väl om att man via nätet (och även via blankett) kan klaga och komma med synpunkter på sin stadsdel när man inte är nöjd? Jag tycker vi ska använda oss av den möjligheten! Ju fler vi är dess bättre! Så – läs på och lär dig riktlinjerna så du vet vad du har rätt till!

Riktlinje för anhörigstöd 2016

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

Gisela Askne och Louise Odengard presenterar riktlinjerna.

 

Rapport från Anhörigstödet i Angered

 Måndagen den 25/10 var Per Johan Ekelöf inbjuden av anhörigstödet i Angered att presentera föreningen som en del av en anhörigkurs.  Här är Per Johans rapport:

Jag presenterade föreningen och beskrev hur den nu vuxit till ca 100 medlemmar….och att den fortsätter växa.

Jag berättade vidare att vi tillsammans med andra föreningar kommer att hemställa om att kommunen inrättar ett kommunalt anhörigråd. Notera att anhöriga är en egen kategori som inte skall förväxlas med pensionärer som ju har ett kommunalt anhörigråd.

Ur presentationen växte ett antal frågor som diskuterades tex: Hur gör man om ens närstående inte vill att man berättar för vänner? Här råder ju ingen tystnadsplikt men väl en moralisk plikt att hörsamma den närstående. Denna ställs då emot den anhöriges rätt att avidentifierat berätta om sin situation. Frågan förde oss in på sekretessbestämmelserna som ju ofta åberopas inom vården och då blir ett hinder för anhörigas stöd. Behovet av att skaffa kunskaper om vårdapparatens organisation belystes.

Slutligen bjöd jag in de närvarande till nästa medlemsmöte som äger rum på Anhörigstöd Centrum Torsdag 27/10 17.30. Tack till Anhörigkonsulenterna/kuratorerna som bidrog med sin entusiasm och kunskap till att besvara följdfrågor. Och tack för kaffe och smörgåsar!

 

Viktig möjlighet att träffa politiker!!

I Göteborgs Hälso- och sjukvårdsnämnds psykiatrigrupp ingår NSPHiG och därmed deras medlemmar/brukarorganisationer. Området psykiatri/psykisk ohälsa är oerhört stort och undertecknade politiker önskar nu träffa representanter för brukarorganisationerna. Utifrån sin roll som befolkningsföreträdare vill de starta sitt uppdrag genom att skaffa sig aktuell kunskap och få perspektiv på hur den öppna vården ser ut för personer med psykisk ohälsa. Där kan brukarorganisationerna ge viktig kunskap, inte minst representanter för Anhörigföreningen där många anhöriga/medlemmar ofta är den närståendes/patientens enda stöd.

Undertecknade politiker önskar fokusera på hur det ser ut i den öppna sjukvården för personer med psykisk ohälsa vad avseende:

  • Väntetider
  • Tillgänglighet
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Kompetens

 

 Politikerna är angelägna om era synpunkter och erfarenheter eftersom de är viktiga att ha med när de ska går vidare i sitt arbete. De vill gärna ha era idéer om vad som kan göras för att förbättra vården för denna grupp. Senare kommer de även att träffa företrädare för primärvård och psykiatrins öppenvårdsverksamhet.

 Vänliga hälsningar från

 Mariella Olsson (L), Gabriel Veble (S), Maja Koppfeldt (Kd), Carina Ögård (V) och Madeleine Jonsson (mp)

 

NSPHiG har bokat lokal:

Onsdag 2 november 2016 kl. 18.15 – 20.15

Mötesplats Göteborg, Södra Allégatan 1B.

Entrén utgörs av ett café, därefter ligger möteslokalen till vänster, i markplan. Varje förening kan komma med representanter.

710

Artikel om att vara anhörig

Göteborgs Fria Tidning publicerade i förra veckan en artikel om anhörigskap baserad på intervjuer med Jerker Eklund, anhörigkonsulent i Västra Göteborg och Bibi Lang, medlem i Anhörigföreningen.

Läs hela artikeln här!

Anhöriggrupp, träff 2

I tisdags höll vi vår andra träff i den nya anhöriggruppen, denna gång med 5 deltagare varav en helt ny. Vi delade berättelser och erfarenheter och beslutade att vi nästa gång träffas tisdag 1 november kl 16.00 – 17.30 i ljusrummet på Anhörigcenter, Karl Gustavsgatan 63.

Välkommen!

Svårt att hitta rätt i kommunen!?

Ibland är Internet fantastiskt – ibland är det svårare att hitta rätt.

Här nedan hittar du en länk till Göteborgs kommun – med en tydlig indelning  av olika typer av service för kommunens innevånare. Välkommen att pröva!

Här hittar du allt du behöver!

 

Nationella anhörigdagen

Varje år infaller Nationella anhörigdagen 6 oktober och i år anordnade anhörigkonsulenterna inom Göteborgs kommun en afton på Stadsbiblioteket. Ann-Sofie Hermansson (S), kommunstyrelsens ordförande, inledde kvällen med att reflektera över de anhörigas situation idag. Hon menar att de befinner sig i ett vakuum, utan empati och förståelse för sin situation och att de förväntas tuffa på utan att få det stöd de så väl behöver. Om de anhöriga mår bra, så mår även de närstående bra. Hon nämnde även anhörigföreningarnas viktiga funktion att erbjuda stöd och styrka till sina medlemmar.

Andra punkten på programmet var anhörigkonsulenterna Ann Malmsten, Centrum och Eva Gabrielsson, Öster, kvällens moderatorer, som beskrev sitt arbete inom kommunen. De nämnde bl a de nya riktlinjer som kommunen beslutat när det gäller anhörigstöd och att riktlinjerna ska genomsyra kommunens alla verksamheter, inte bara anhörigstöd. De beskrev samarbetet med Anhörigföreningen och berättade om den workshop i november som ger kollegor i hela regionen möjlighet att lära känna varandras arbete. Där medverkar även Anhörigföreningen.

Elin Ljungqvist, vissångare och anhörigkonsulent, träffar många anhöriga som liksom sina närstående lätt hamnar litet utanför, sjöng några visor varav ”Cirkus” var den som fick mig att tänka på vår förening, en plats där alla får plats, sådana som de är.

Huvudgäst för kvällen var Hasse Brontén, tidigare polis, numera stå-uppkomiker. Hasse berättade om sin pappa, Roland, som hade bipolär sjukdom och schizofreni. Det var inget man talade om i familjen, trots att sjukdomen ibland tog sig mycket tydliga uttryck. Det var heller inget Hasse talade om, inte ens när pappan tog sitt liv. Hasse var då i 20-årsåldern och det var först för några år sedan som han kom fram till att pappa inte var något att skämmas över, det blev viktigt att berätta sanningen. Vi fick dela på många minnen, både varma, roliga och sorgliga tillsammans med Hasse.

Berörda gick vi vidare ut i novemberkvällen och många tänkte säkert på sina egna liv och hur viktigt det är att vi kan tala med varandra och mötas av förståelse, medkänsla och respekt.

soffan  elin  bronten2bronten

GP – Nationella anhörigdagen

Dagens GP uppmärksammar Nationella Anhörigdagen på ledarsidan!

Läs hela artikeln här!