Inbjudan till dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa

Anhörigstöd erbjuder en anhöriggrupp för dig som är anhörig till någon med psykisk ohälsa. Gruppen träffas på Anhörigcenter, Frölunda Kulturhus varannan tisdag med start den 13 september klockan 17.30 – 19.30 och träffas vid 5 tillfällen. Möjlighet att samtala och byta erfarenheter med andra som befinner sig i liknande situation kommer att vara det huvudsakliga innehållet.

Läs mer och anmäl här!

IMG_5732

 

Information om god man och förvaltare

Att sjukvård och socialtjänst har en skyldighet att anmäla behov av god man eller förvaltare är kanske inte så välkänt.

Anhöriga har alltid möjlighet att själva anmäla behov av god man/förvaltare, men sjukvården och socialtjänsten har en skyldighet. Detta är viktigt för anhöriga att känna till för att kunna påpeka närståendes behov när situationen kräver det.

Malmö kommun har tagit fram en utmärkt informationsskrift. Du finner länken här nedanför. Där kan du även läsa om akuta situationer när det kan bli aktuellt med förvaltare, t ex vid risk för vräkning.

Det är viktigt att känna till alternativet att som anhörig skaffa en generalfullmakt som ger den anhöriga möjlighet att löpande sköta närståendes ekonomi och andra uppgifter utan bemyndigande från Överförmyndarmyndigheten. Vid större ekonomiska transaktioner, t ex försäljning av bostad, kan Överförmyndaren besluta om tillfälligt godmanskap för endast denna transaktion.

Då den närstående drabbats av demenssjukdom är det viktigt att skaffa fullmakt i god tid. Den behöver inte användas förrän det är nödvändigt, men då slipper man den byråkrati som ett godmanskap innebär.

 

Det blir en kortare information om fullmakt, godmanskap och förvaltare vid nästa medlemsmöte 29 september.

Välkommen då!

 

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Föreläsning om den nya patientlagen

IBIS – Intresseföreningen Bipolär Sjukdom bjuder in till föreläsning.

Johan Ståhlberg, verksamhetsutvecklare, och Peter Asplund, systemadministratör, Bipolär sjukdom, inleder med att berätta om VÄRDEBASERAD VÅRD. Värdebaserad vård är ett sätt för Psykiatrin att mäta vård med kvalitativa mått, så kallade styrkort. Metoden försöker svara på frågan ”Får det vi gör för patienten något resultat?”

Lasse Alfredsson , verksamhetsutvecklare på Psykiatri Psykos, berättar om den NYA PATIENTLAGEN och vilka förbättringar den innebär för patienterna. Lagen trädde i kraft 1 januari 2015 och syftet är att styrka och förtydliga patientens ställning samt att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet.

Torsdag 8 september 2016, 18.00.

IBIS-Intresseföreningen Bipolär Sjukdoms lokaler på Gyllenkroken, Garverigatan 2. Hållplats Svingeln.

PRIS: 50kr – INGEN FÖRANMÄLAN

 Välkomna!

Anhörigstöd Hisingen bjuder in till Anhörigträff – för dig med partner som har psykisk ohälsa

Vi fikar och pratar om det som känns angeläget. Vid varje träff planerar vi innehållet tillsammans.
Ingen anmälan, kom när du kan och vill!
Tisdagar: 6/9 kl. 13.00 -15.00
20/9 kl. 17.30 -19.30
4/10 kl. 13.00 -15.00
18/10 kl. 17.30-19.30

Läs mera!

Förbundsnytt augusti från Anhörigas Riksförbund

Här kommer lite nyheter från Anhörigas Riksförbund. Du kan läsa brev från vår ordförande Ann-Marie Högberg och du kan födjupa dig i  Nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen

Vi vill gärna slå ett slag för en kostnadsfri webbutbildning som  Nationellt Kompetenscenter Anhöriga (NKA) kommer att ha i höst, ”Utveckla stöd till anhöriga”  Utbildningen vänder sig till både anhöriga och verksamma inom vård och omsorg och syftar till att ge kunskap om hur man skapar bästa möjliga samarbete mellan personal och de anhöriga.

Läs förbundsnytt här!

NSPHiG:s första möte för hösten

Onsdag 23 augusti hade NSPHiG (Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg) sitt första styrelsemöte för hösten. En nyhet är att styrelsemötena nu endast är avsedda för föreningar som är medlemmar i NSPHiG. Anhörigföreningens representant har varit Bibi Lang, som nu lämnar plats för Jaana Laitala som ordinarie och Per Johan Ekelöf som ersättare.

Vid mötet gjorde Per Johan Ekelöf en dragning av Anhörigföreningens avsikt att kontakta kommunstyrelsen med önskemål om att det tillskapas ett anhörigråd inom Göteborgs kommun motsvarade de redan befintliga pensionärs- och funktionshinderråden. Efter en intressant diskussion beslutades att NSPHiG stödjer Anhörigföreningens önskemål.

Nils Wikander från SPES (Suicidprevention och efterlevandestöd) rapporterade att en enkät avseende hur personalen upplever servicen från Kontaktpunkt psykiatri har varit ute. Dock finns ännu ingen tidpunkt för när arbetsgruppen fortsätter sitt arbete. 10 september är suicidpreventionens dag och under perioden 5-12 september sker olika utbildningar inom VG-regionen. 5 sjukhus deltar och har föreläsningar under var sin dag.

Christina Matsdotter, ansvarig inom funktionhinderområdet Social resursförvaltning, beskrev sitt arbete gentemot t ex de föreningar som söker verksamhetsbidrag eller utvecklingsmedel hos Göteborgs kommun. Sista dagen för ansökan är 1 september och f n har 67 föreningar sökt bidrag. Många skickar dock in sina ansökningar sista dagen.

Christina beskrev kommunens intention att minska klyftan mellan dem som har det bäst och de som har det sämst i kommunen. Målet är att uppnå en jämlik kommun och vägen dit går via att skapa goda uppväxtförhållanden, att läsa för barn så att de ges möjlighet till ett bra språk vilket ger ökade möjligheter till både studier och arbete, skapa fler arbetstillfällen samt att satsa på stadsutvckling i sin helhet.

 

 

Träffar för dig som är anhörig till någon som har en förvärvad hjärnskada

Vill du få möjlighet att prata med andra anhöriga i samma situation om just de ämnen, känslor och frågor som är angelägna för er? Anhörigföreningen har fått en inbjudan från Anhörigstöd.

Kurator Mia Björklund och anhörigkonsulent Lidia Dobke leder träffarna. Fem tillfällen är planerade för hösten 2016 och Du väljer själv hur många träffar du vill komma på.

Läs mer här och anmäl dig om du vill vara med!

butterfly

Djur, natur, funktionsvarationer och panikångest

Inbjudan till ett seminarium den 24 augusti på Elings Ark i Vedum med temat psykisk ohälsa och naturens och djurens läkande krafter

Föreläsare är Lisbet Pipping, Anneli Jäderholm och Emma Larsson.

 Det är ett för och ett eftermiddagspass. Samma innehåll och man väljer vilket pass man vill komma på när man anmäler sig. All info finns i inbjudan.

Läs här och anmäl dig!

Nka:s nyhetsbrev nr 6

Nka:s webbinarier hösten 2016

Nka bjuder  under hösten på seminarier i web-format! Spännande ämnen!

Nka söker nya medarbetare

Forskare/möjliggörare för metoder och verktyg för stöd till anhöriga

Forskare/möjliggörare inom området Barn som anhöriga

Journalist/kommunikatör inom området anhörigstöd

Postdoktor Interkulturell forskning, utlysning av Linnéuniversitetet

Läs nyhetsbrevet här!

 

 

 

Vad händer när jag inte längre är med?

Är du förälder till en vuxen dotter eller son med funktionsnedsättning som du tar ett stort ansvar för? Välkommen till en studiecirkel som ger dig stöd och verktyg inför framtiden. Tillsammans lyfter och diskuterar vi teman som kan vara aktuella när man funderar på och kanske oroar sig över hur ens barn ska få det framöver. Möjlighet finns att bjuda in sakkunniga vid några tillfällen.

Innehåll i studiecirkeln:

Levnadsberättelse
Stöd från samhället
Familjejuridik
Nätverk och relationer
Kommunikation och bemötande

Plats: Ängås gård

Här hittar du inbjudan i sin helhet!