GOD JUL och GOTT NYTT ÅR !!

IMG_20151220_110651[1]

Alla medlemmar önskas 

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR

av styrelsen!!

Vi ser fram emot ett aktivt och intressant 2016.

Väl mött i januari !

Forskningsanslag till Henrik Zetterberg

Henrik Z, som omnämns i en artikel i Minnesvärt, har fått ett forskningsanslag på 2 miljoner euro! Anslaget kommer från European Research Council (ERC) och är mycket svårt att få. Man konkurrerar med forskare från hela världen och granskningen är mycket sträng.

Forskningsgruppen, som nu kommer att kunna utökas, studerar hur Alzheimers sjukdom uppstår på molekylär nivå i de tidigaste faserna. Det kan ske så tidigt som 10-20 år innan symtomen börjar visa sig och 25-30 år innan man har fullt utvecklad demens.

Henrik Zetterberg ser anslaget dels som ett erkännande för forskningslaget men även som ett tecken på att Alzheimers sjukdom är intressant att satsa på.

GP 2015-12-16

Nytt nummer av Minnesvärt – ute nu!

Årets fjärde och sista nummer innehåller artiklar om hur en förändrad livsstil kan löna sig, att Stockholms läns landsting beslutat om garanterad utevistelse på kommunala och privata omsorgsboenden, något som, av olika orsaker, inte efterlevs. Relationsexperten BJ Gallagher har skrivit en rad krönikor om att det även fanns positiva inslag i hennes mammas insjuknande i Alzheimers sjukdom. Sångkören Vi sjunger Hjärna har sin motsvarighet på Anhörigcenter I Frölunda Kulturhus. Dit kan man gå med sin närstående och sjunga tillsammans med Jerker Eklund och Elin Ljungqvist.

Man kan även läsa om den undersökningsmetod som tagits fram av Kaj Blennow och Håkan Zetterberg och som godkänts som internationell metod vid diagnosticering av Alzheimers sjukdom.

Läs mer i Minnesvärt!!

Yvonnes work shop

Vid senaste medlemsmötet genomförde Yvonne Santamans en workshop med syftet att ge medlemmarna möjlighet ha synpunkter på föreningens arbete och inriktning.

Resultatet av workshoppen kommer att tas upp vid nästa medlemsmöte i januari 2016 men man kan kortfattat nämna att möjligheten till delaktighet och att träffa andra med liknande erfarenheter samt att driva anhörigfrågor inom sjukvård och socialtjänst nämndes i alla grupper.

Mer möjlighet till diskussion kommer att erbjudas vid nästa medlemsmöte.

Peer support

Begreppet peer support innebär att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa eller funktionsnedsättning arbetar inom vård och omsorg för att stötta patienter i deras återhämtningsprocess. Man kan jämföra det med ett kamratstöd byggt på egen erfarenhet.

Västra Götalandsregionen genomför under våren 2016 en pilotsatsning på utbildning av peer supporters. Utförare av utbildning och implementering av yrkesrollen inom hälso- och sjukvård kommer att vara Regionalt Kunskapscentrum för Psykisk Hälsa (KPH) och Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg (NSPHiG).

Under december 2015 – februari 2016 kan man anmäla intresse för att delta i utbildningen som omfattar 12 veckor och påbörjas i mars 2016. Efter utbildningen påbörjar peer supportern en 12 månaders projektanställning,  inom de olika verksamheterna.

Känner du någon som kan vara intresserad? De kan anmäla sig till mia.harty@vgregion.se  Sista anmälningsdag 15 februari 2016

För mer information kontakta:

Sonny Wåhlstedt, NSPHiG, tfn 0704-59 91 15

Lise-Lotte Risö Bergerlind, KPH, tfn 0708-54 02 95

Mia Harty, KPH, tfn 0736-60 14 16

 

Ny enhet för personer med ätstörning öppnar i Högsbo

Den 1 januari 2016 öppnar en ny enhet för personer med ätstörning på fd Högsbo sjukhus. Enheten kommer att ha 8 heldygnsplatser.

Läs mer på SU:s hemsida

Nedskärning av kuratorstjänster inom psykiatrin

Som ett led i att Sahlgrenska Universitetssjukhus har ett sparbeting kommer antalet kuratorstjänster inom psykiatrin att skäras ned med 6 tjänster – 4 inom öppenvården och 2 inom heldygnsvården.

Metoden för nedskärningarna blir den sk osthyveln, man skär lika över alla verksamheter i stället för att punktmarkera vissa verksamheter. Lika för alla alltså.

Att möta anhörigas känslor och existentiella behov

 

Detta inspirationsmaterial om ”Att möta anhörigas känslor och existentiella behov” bygger på det material som kommit fram i ett blandade lärande nätverks, BLN, diskussioner och dokumentation under 2014–2015. Det var sju kommuner runt om i Sverige som deltog i det nationella nätverket med ett eget lokalt blandat lärande nätverk bestående av anhöriga, personal, chefer, politiker och frivilliga. Texten består av olika teman som utkristalliserats under arbetets gång i nätverket.

Inspirationsmaterialet kan användas som underlag för diskussioner i anhöriggrupper, vid personalmöten, som studiecirkelmaterial eller andra utbildningar.

 

Anhörighandboken – en nyttig bok

Anhörighandboken är en webbaserad handbok utgiven av Anhörigas Riksförbund, med syfte att förmedla kunskap och råd i anhörigfrågor. Ambitionen är att handboken ska vara ett teoretiskt och praktiskt verktyg för alla som kommer i kontakt med eller vill veta mer om anhörigvård och anhörigstöd.

Anhörighandboken är inte fokuserad på någon särskild diagnos eller ålder hos den som vårdas. Det är en handbok som utgår från gemensamma behov som många anhöriga delar.

Läs den här

Träff med Nätverket Anhörigkonsulter i Göteborg (NAG)

Var inbjuden till Nätverket Anhörigkonsulter Göteborg för att berätta om hur det går för vår förening. Jag visade vår hemsida, berättade om våra arbetsgrupper och vad som ligger i pipen för oss. Jag bad NAG att fortsätta med att marknadsföra oss, komma med bidrag till hemsidan och gilla oss på Facebook. Samarbetet är utmärkt, nästa år satsar vi på att springa Blodomloppet tillsammans!

Nästa år Blodomloppet!